Оголошення

ІНСТИТУТ СЛАВІСТИКИ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ТА КАФЕДРА СЛАВІСТИКИ ҐДАНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ПОЛЬЩА)

16–17 травня 2013 р. проводить

XХІІ МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ,

присвячений пам’яті слов’янських першопросвітників святих Кирила і Мефодія

На пленарних і секційних засіданнях традиційно будуть заслуховуватися та обговорюватися доповіді з таких проблем:

1. Кирило-мефодіївська традиція у суспільному розвитку слов’ян.

2. Історія, мова, література та культура слов’янських народів: концептуальні питання.

3. Україна та українці у загальнослов’янському та європейському контексті.

4. Історіографія та методологія славістики.

   До участі в колоквіумі запрошуються українські та зарубіжні вчені. Робочі мови – всі слов’янські. Зацікавлених осіб просимо не пізніше 20 квітня 2013 р. подати до Оргкомітету заявки, зазначивши при цьому потребу в готелі.

   Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми, які не відповідають тематичній спрямованості колоквіуму.

   Фінансові затрати, пов’язані з участю в колоквіумі, покриваються коштом учасників, або тих установ, у яких вони працюють.

   Внесок учасника колоквіуму на оргвитрати – 30 гривень – робиться під час реєстрації.

   Усі учасники колоквіуму після виголошення доповідей повинні залишити керівникові секції короткі резюме (до 0,5 с. комп’ютерного тексту) своїх виступів, які необхідні для підготовки звіту (як тези доповідей вони публікуватися не будуть).

   Тексти окремих доповідей обсягом 0,5–0,6 друк. арк. за погодженням з редколегією, можуть бути опубліковані у науковому збірнику “Проблеми слов’янознавства”. Матеріали подаються до редколегії в електронному варіанті (дві копії з різними іменами файлів у форматі DOC та RTF на одному диску СD, або електронною поштою за адресою: instslav@franko.lviv.ua) та у видруку. Записи виконуються у редакторі WORD 97.0 або наступних версіях для Windows 2000, XP для IBM (крім WORD 2007), шрифт Times New Roman 14 через півтора інтервали з наскрізь пронумерованими посторінковими посиланнями. Параметри сторінки: формат А4, поля: зліва –3 см, справа –1 см, зверху –2 см, знизу –2 см.

             ОРГКОМІТЕТ

Заявка на участь у

xXІІМіжнародному славістичному колоквіумі

(16–17 травня 2013 р.)

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Вчений ступінь, звання

 

Посада

 

Місце роботи
та службова адреса

 

Тема доповіді

 

Сфера славістичних зацікавлень автора

Мовознавство, літературознавство, історія, фольклористика, етнографія, мистецтвознавство (потрібне підкреслити)

Домашня адреса

 

Електронна адреса

 

Контактний телефон

 

 

Коротке резюме доповіді для звіту (тема доповіді, головні питання та висновки) (4–6 речень)

 

 

The Harvard Ukrainian Summer Institute (HUSI) is now accepting applications for its 2013 summer program.  HUSI offers seven weeks of intensive accredited university instruction in Ukrainian studies beginning Monday, June 24 and concluding on Friday, August 9, 2013. The courses are intended for graduate students and advanced undergraduates who are concentrating in Ukrainian studies or who wish to broaden their educational experience.  The program is run jointly by the Harvard Summer School and the Harvard Ukrainian Research Institute (HURI), and has been in existence since 1971.  

This summer’s offerings include:

* Ukrainian for Reading Knowledge

Volodymyr Dibrova, Preceptor, Department of Slavic Languages and Literatures,HarvardUniversity. This 8-unit language course is designed primarily for graduate students in the humanities and social sciences who wish to acquire a reading knowledge of Ukrainian for research purposes.

*Ukraineas Linguistic Battleground

Michael Flier, Oleksandr Potebnja Professor of Ukrainian Philology,HarvardUniversity.An exploration of the Ukrainian language in linguistic, historical, sociolinguistic, anthropological, and political terms.

* Frontier of Europe:Ukrainesince 1500

Serhii Plokhii, Mykhailo S. Hrushevskyi Professor of Ukrainian History,Harvard University.The history of Ukrainian territory and its people within a broad context of political, social, and cultural changes in Eastern Europe in the course of the half of a millennium.

Important HUSI application deadlines:

* For students requesting Harvard FLAS funding        February 4

* For students requesting financial aid                  March 4

* For students requesting I-20, but no financial aid      April 29

* Harvard Summer School registration, housing

and full tuition payment deadline                          May 20

* Late registration begins                                 May 21

Further information about the program and the application process is available on the HUSI website:   www.huri.harvard.edu/husi.html

Additional questions may be directed to Tamara Nary, HUSI Program Coordinator at (617) 495-3549 or by email at nary@fas.harvard.edu

 or husi@fas.harvard.edu

.  

-- 

Tamara H. Nary

Programs Administrator

Ukrainian Research Institute

HarvardUniversity34 Kirkland Street

Cambridge,MA 02138 

617.495.3549 / fax 617.495.8097

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ФАКУЛЬТЕТУ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Розвиток політичної науки:європейські практики та національні перспективи»

      Конференція відбудеться 1 березня 2013 року на базі кафедри політології та державного управління факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (вул. Кафедральна, 2).

Мета конференції: Наукова дискусія з актуальних проблем розвитку політичної науки в контексті європейських здобутків та досвіду.

Головними завданнями конференції є:

* визначення основних напрямків сучасних політологічних досліджень у світі та обговорення їх результатів;

* комплексна систематизація здобутків політичної науки в  Україні та сусідніх країнах;

* окреслення основних перспектив розвитку політичної науки в країнах Східної Європи;

* сприяння комунікацій молодих науковців різних навчальних закладів України та країн Східної Європи.

Планується проведення круглих столів – «Парламентські вибори в Україні 2012 р. як плацдарм для майбутніх президентських виборів» та «Європейська інтеграція: кризові явища та можливості їх подолання».

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

До початку роботи планується випуск збірника матеріалів конференції.

Реєстраційний внесок (сплачується поштою) – 100 грн.

      Робота конференції планується за такими напрямами:

      І секція: Теорія та історія політичної науки: еволюція методологічних парадигм та формування нових концептів.

      ІІ секція: Політичні інститути та процеси у концептуальному вимірі сьогодення.

      ІІІ секція: Локалізація – регіоналізація – глобалізація у сучасному світі.

      ІV секція: Політична комунікація: основні тенденції динаміки та еволюції.

      Умови участі в роботі конференції:

      1. Подати Заявку учасника до 10 лютого 2013 року на електронну пошту, де вказується ім’я та прізвище учасника; місце навчання (роботи), курс; тема виступу; науковий керівник (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали – для магістрантів та аспірантів); наукова секція.

      2. Тези подати до 10 лютого в електронному вигляді (e-mail), та відсканований примірник із підписом наукового керівника на електронну пошту ChNU@mail.ua

      3. Реєстраційний внесок сплатити до 10 лютого та відіслати відскановану копію на вказану адресу електронної пошти.

      Тези, які оформлені без дотримання вимог та надані із запізненням, не будуть розглядатися.

      Витрати щодо відрядження (проїзд, харчування тощо) здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за кошти організації, яка його відрядила. Про потребу проживання слід попередити оргкомітет завчасно.

      Організаційний внесок, який передбачає участь та друк, становить 100 грн., сплачується до надання тез. Видання Збірника матеріалів конференції буде здійснюватися за рахунок оргвнеску. Оргвнесок сплачується за однією із вказаних адрес:

      Отримувач: Тріска Наталя Василівна, м. Чернівці, вул. Червоноармійська буд. 172 кв. 89, поштовий індекс 58000;

      Кучуран Андрій Миколайович, м. Чернівці, вул. Головна буд. 9 кв. 9, поштовий індекс 58000;

      Щербань Денис Васильович м. Чернівці, вул. Червоноармійська буд. 172 кв. 89, поштовий індекс 58000.

      Технічні вимоги до оформлення тез доповідей:

      1. Матеріали подаються у форматі doc., редактор Microsoft Word 2003-10;

      2. Загальний обсяг публікації – не більше 2 сторінок;

      3. Поля верхнє, нижнє, ліве та праве –20 мм; шрифт – TimesNewRoman, розмір –12 pt, відступ –1,25 см, інтервал між рядками – 1,0;

      4. Тези повинні мати таку структуру:

      * Ім’я та прізвище автора (у правому верхньому кутку) – (напівжирний курсив, розмір12 pt, шрифт TimesNewRoman), нижче вказати наукового керівника, його вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали, далі нижче вказати повну назву навчального закладу – (розмір12 pt, шрифт TimesNewRoman).

      * Через рядок – назва статті (відцентрована, шрифт напівжирний, розмір14 pt); через рядок, без переносів основний текст: шрифт TimesNewRoman розмір12 pt; міжрядковий інтервал – 1,0, відступ абзацу – 1,25; посилання у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки через кому, напр., [1, с.17].

      * Наприкінці тексту вказати список використаних джерел в алфавітному порядку (до 4 позицій) – курсивом,12 pt, шрифтом TimesNewRoman, кожна позиція з нового рядка – розмір11 pt, шрифтом TimesNewRoman.

      Зразок оформлення тез конференції:

      Володимир Присмак

      Науковий керівник – д. пол. н., проф. Ігнатюк  В. І.

      Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

     Становлення політичної науки в Україні

       (1 інтервал)

      Текст статті (12 pt, шрифт TimesNewRoman) (1 інтервал)

      Список використаних джерел:

      1. Веймер Д. Аналіз політики. Концепції і практика [Текст] / Д. Веймер, Е. Вангінг. – К. : Основи, 1998. – 360 с. (розмір11 pt, шрифтом TimesNewRoman)

       З питань участі у конференції звертатися до Оргкомітету конференції:

      Організаційні координатори: Палагнюк Володимир (0951199977), Яновська Наталя (0966782281), Гришин-Грищук Ольга (0982521074), Тріска Наталя (0501098910).

      Відповідальний секретар: д. політ. н., проф. кафедри політології та державного управління  Ротар Наталія Юріївна (0506033716; Nrotar@rambler.ru )

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Назва статті (тез)

 

Автор

 

Секція конференції

 

 

Чи плануєте Ви відвідати конференцію особисто?

 

Прізвище

 

Last Name (in English)

 

Ім'я

 

First Name (in English)

 

По – батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Організація

 

Organization Name(in English)

 

Посада

 

Країна, місто

 

Контактний телефон

 

E – mail

 

Сфера наукових інтересів

 

 

      УВАГА! Усі поля заявки є обов’язковими для заповнення! З метою усунення будь-яких непорозумінь щодо транслітерації імен та прізвищ авторів переконливо просимо Вас заповнювати відповідні поля (файли надіслані на електронну пошту підписувати латиницею – Janovs’ka_Zayavka, Janovs’ka _Tezy, Janovska_Vnesoк).

Спільна стипендіальна програма Центру міської історії (м.Львів) і IWM (Відень)

Запрошуємо надсилати заявки на спільну стипендіальну програму для молодих дослідників з України в Інституті  наук про людину (IWM) у Відні на 2013 рік.

Мета програми:

Спільна дослідницька програма Інституту наук про людину у Відні (IWM) та Центру міської історії Центрально-Східної Європи у Львові підтримує вивчення європейської спадщини в українській історії. Тематика включає модерну інтелектуальну, культурну, суспільну й політичну історію. Особливо вітаються проекти з урбаністичної тематики або з головних напрямків досліджень Інституту наук про людину.

Опис стипендіальної програми:

Стипендіат(ка) стажуватиметься впродовж 10 місяців з вересня 2013 р. до червня 2014 р. у Інституті наук про людину у Відні. Стипендія покриває витрати, пов’язані з проживанням, проїздом, медичним страхуванням і поточними видатками на час перебування в Інституті. Стипендіат(ка) також забезпечується кабінетом, Інтернетом, засобами для наукової праці та іншими відповідними ресурсами у Відні.

Вимоги до кандидатів. Кандидат(ка) повинні:

* Мати українське громадянство або постійно мешкати в Україні на період навчання чи дослідження

* Навчатися в аспірантурі або нещодавно захистити кандидатську дисертацію

* Мати не більше ніж 35 років

Умови складання заявок

Заявка повинна містити:

* Опис проекту англійською мовою (не більше ніж 3 сторінки з подвійним інтервалом між рядками)

* curriculum vitae, що включає список публікацій, англійською мовою

* два рекомендаційних листи (бажано англійською мовою)

Термін складання заявок – до 31 січня 2013 р.

Заявки з усіма необхідними матеріалами просимо надсилати електронною поштою у формі прикріплених додатків (Word або PDF) на адресу академічного координатора Центру міської історії др. Ірини Мацевко: i.matsevko@lvivcenter.org.

У темі листа належить зазначити IWM Fellowship. Рекомендаційні листи окремо надсилають особи, які рекомендують кандидатів на e-пошту др. Ірини Мацевко:i.matsevko@lvivcenter.org

Комісія розгляне заявки та обере кандидатів для співбесіди, яка відбуватиметься на початку квітня у приміщенні Центру у Львові. Ухвала про присудження стипендії оголошується не пізніше 10 квітня 2013 р. Не передбачено, щоб Комісія публічно обґрунтовувала свої ухвали.

http://www.lvivcenter.org/uk/grants/iwmfellowship2013/

Лекція Катерини Липи «Замок і фортеця: у чому різниця. Міські оборонні споруди» з циклу «З історії українського фортифікаційного мистецтва X – XVII ст.». Лекція відбудеться 15 грудня о 12.00 у музеї «Київська фортеця», вул. Госпітальна, 24а Вартість вхідного квитка до музею 6 грн. Слова «замок» і «фортеця» часто вживають як синоніми. Насправді ж вони позначають різні оборонні комплекси, що мали різне функціональне призначення. Ще один окремий тип оборонного комплексу – міські укріплення.  Саме про функціональні відмінності оборонних споруд йтиметься у лекції. Буде також розглянуто взаємодію різних оборонних споруд у системі захисту територій та окремих населених пунктів. Інформація про лектора Катерина Липа, мистецтвознавець, історик архітектури, публіцист. Автор понад 300 наукових, науково-популярних та публіцистичних публікацій на теми давньої та сучасної архітектури і мистецтва. Розробник авторських маршрутів подорожей об’єктами оборонного зодчества України. Автор семи книг з історії архітектури, мистецтва, військової історії (2 у співавторстві).
Лекція Катерини Липи «Протистояння фортифікацій метальній та ранній вогнепальній зброї» з циклу «З історії українського фортифікаційного мистецтва X – XVII ст.». Лекція відбудеться 8 грудня о 12.00 у музеї «Київська фортеця», вул. Госпітальна, 24а Вартість вхідного квитка до музею 6 грн. У лекції буде розглянуто найяскравіші зразки застосування вежової системи оборони у готичних фортифікація Луцька, Хотина, Кременця та у низці сакральних споруд оборонного призначення. Ми простежимо взаємозв’язок еволюції наступальних озброєнь та фортифікаційних прийомів, а також з’ясуємо, чому для українських істориків архітектури на позначення вітчизняних споруд словом «готика» було накладено табу. Інформація про лектора: Катерина Липа, мистецтвознавець, історик архітектури, публіцист. Автор понад 300 наукових, науково-популярних та публіцистичних публікацій на теми давньої та сучасної архітектури і мистецтва. Розробник авторських маршрутів подорожей об’єктами оборонного зодчества України. Автор семи книг з історії архітектури, мистецтва, військової історії (2 у співавторстві).

 11 грудня 2012 року о 12.00 в залі засідань Інституту історії України НАН України (вул. Грушевського,4, 6-й поверх)  відбудеться презентація альбому «Люба моя Еллі!..: Світлини, листи та повідомлення з окупованого Іванкова (1942–1943 рр.)» :     

       У книзі опублікована колекція листів і світлин Йоганна Бьоше, який у 1942?1943 рр. був референтом керівника з сільськогосподарських справ в Іванківському ґебітскомісаріаті. Ці матеріали містять замальовки про життя німецьких чиновників нижчої ланки на завойованих східних територіях, їх щоденні турботи та святкові події. Вони представляють собою погляд «пересічного німця» на окуповану Україну. У своїх посланнях до родичів, окрім особистих мотивів, Йоганн Бьоше із зацікавленням, у деталях описував життя мешканців поліського селища Іванкова та міст Києва, Рівного, Бердичева, Житомира, де йому довелося побувати під час службових відряджень. Загалом колекція нараховує понад 300 листів і 150 фотографій.

      02.VIII.1942, Київ

      «На вулиці ще надто спекотно для прогулянки, тож хочу написати ще одного листа. Зараз я, очевидно, дещо багато пишу, але в мене є час для цього і відпадає потреба вести щоденник. Із моїх листів можна буде потім відтворити основні події…»

     

      24.IX.1942, Іванків

      «Людям тут часом доводиться голодувати. Звичайно ж, найгірша ситуація у цьому плані складається в містах. Але коли постає питання, кому голодувати, то відповідь може бути тільки одна. Війна триває і ми у жодному разі не маємо права її програти. Ніхто навіть не задумується над тим, що з нами було б, якби так сталося».

     

      17.III.1943, Київ

      «Після того, як останнім часом почастішали напади, складається враження, що перебуваєш за декілька кілометрів від лінії фронту – автоматні черги, вогонь мінометів, у другій половині дня п’ятниці бої значно посилилися. Потім уночі, майже на наших очах, був підірваний і підпалений міст перед Іванковом, довжина якого 700 м. Уже декілька днів задіяні війська. На жаль, ця війна неймовірно віроломна»

      21.VII.1943, Іванків

       «Уже рік, як я в Україні, Україні – «чарівній скатертині» Європи. Як пожити отут, можна багато що зрозуміти. Які можливості таїть у собі ця земля, Ти не повіриш! Здебільшого зараз стоїть спека, зранку о 8:00 термометр уже повзе за позначку 30°C. Усе родить, наче в теплиці, квітів сила-силенна, українці насправді мають тямку до квітів.

      Хай би тільки закінчилася війна, і тут буде дуже добре жити. Але якщо ми не втримаємо східні землі, то війна втрачає будь-який сенс»...

Прес-анонс

    Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи, за підтримки порталу historians.in.ua, запрошують на публічне обговорення «Музейна політика в Україні: історія та сучасність», який відбудеться 8 грудня 2012 р. о 18:00 за адресою м. Харків, Книгарня «Є», вул. Сумська 3.

    У заході візьмуть участь музейні діячі, науковці, представники громадських організацій. Обговорення буде присвячене історії та сучасному стану музейництва в Україні в контексті державної політики.

    Планується обговорення наступних питань:

* Українські музеї в імперській політиці; Музейна політика урядів періоду Української революції;

* Творення та функціонування українського радянського музею;

* Національна музейна політика в незалежній Україні: творення умов модернізації галузі, функціонування державних, галузевих та приватних музеїв, місце музеїв в сучасній політиці пам’яті; взаємодія музеї з іншими закладами культурної сфери.

    Модератори:

Ігор Дворкін (Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи);

Ірина Склокіна (Центру українських студій ім. Д. І. Багалія Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна).

    Учасники обговорення: Андрій Парамонов, Михайло Красиков, Олена Кутья, Тетяна Лихачова, Анна Алєксєєнко та запрошені експерти.

Holocaust Studies at the University of Haifa

Applications for 2013-2014 academic year

After its success during the first year, the new MA Program in Holocaust Studies is now entering its second year and offers a unique combination of a multidisciplinary academic program alongside opportunities for internships, study tours and rich extra-curricular activities, as well volunteering in Holocaust Survivors' communities in Israel.

The one-year International Master’s Program in Holocaust Studies at the University of Haifa is dedicated to creating and nurturing a new generation of Holocaust researchers and educators.

We are also pleased to let you know that the two chief Holocaust museums and archives in Israel – Yad Vashem and The Ghetto Fighters House – have joined forces with us to become integral components of the program. This unique and one of a kind cooperation places our program as a leading force in Holocaust studies in Israel and the world.

The program aims at providing students with more than just an academic curriculum; it has been designed with the addition of exciting and challenging activities to spark the interest of the student and encourage personal development and dedication to the field of Holocaust research.

The program is unique in the well rounded interdisciplinary curriculum it offers, allowing the students to study the Holocaust from a wide variety of disciplines and perspectives (history, social psychology, anthropology, genocide and international law, literature and more). It guarantees that the students will train in diverse methodologies and essential languages. The academic faculty consists of established as well as young scholars who have studied in the best Universities in Israel and abroad.

Internships

An internship program is offered to enrich the curriculum and prepare students for actual employment upon graduation. Available internships include: Ghetto Fighters’ House Museum Archives, Yad Vashem Museum and archives, The Hagana Archive, the Atlit Detainee Camp and more.

Volunteer Program with Holocaust Survivors

Students receiving scholarships are required to participate in the Holocaust Survivors Community Giving Project, in coordination with the International Hillel Foundation. Within this framework, students donate their time in a number of ways, including visiting Holocaust survivors in their homes, leading workshops, and organizing holiday celebrations for the survivors.

Study tours to archives in Israel, Poland and Germany

As part of the experiential learning, students participate in study tours throughout the academic year, going to relevant museums and sites throughout Israel. A week-long seminar in Yad Vashem and regular visits to the Ghetto Fighters' Museum provide students with the opportunity to implement their academic knowledge into real-life example, by seeing actual archives, historical records and documentation.

One of the highlights of the course is the study tour to Berlin, Germany and Warsaw, Poland. The study tour is designed to provide students with the opportunity to visit important historical archives, meet local German and Polish students and researchers, and visit important locations relevant to the study of the Holocaust.

Visit our web site for detailed information: http://holocaust-studies.haifa.ac.il