Тематичні напрями роботи конференції:

  • Політика пам’яті і культурний простір: теоретично-методологічний вимір;   
  • Формування культурного простору в Україні: проблеми на тлі суспільно-політичних трансформацій;
  • Постаті, події, місця: культурний контекст у політичних практиках та науковому дискурсі;
  • Інститути культурного простору (музеї, архіви, бібліотеки, театри) як репрезентанти політики пам’яті;
  • Монументально-семантична складова культурного простору в Україні: протиріччя та пошук компромісу;
  • Комеморативні практики у стратегіях формування національного культурного простору: історія і сучасність.

Для участі у конференції необхідно до 10 вересня 2013 р. надіслати заявку (анкета за зразком, в якій вказати тему доповіді, відомості про автора,  контактну інформацію) та текст статті в електронному варіанті на адреси: vl@memory.gov.ua або lburiak@memory.gov.ua
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

За результатами роботи конференції буде видано збірник статей. Оргкомітет залишає за собою право відбору заявок та матеріалів для публікації.
Статті оформленні неналежним чином до розгляду прийматися не будуть.

Конференція відбудеться 10 жовтня 2013 р. у приміщенні Українського інституту національної пам’яті за адресою: м. Київ, вул. Липська, 16. Початок роботи конференції о 10:00, реєстрація о 09:30.


Адреса Оргкомітету:
01021 м. Київ, вул. Липська, 16, Український інститут національної пам’яті
Тел. (044) 281-08-90.

Контактні особи:

с.н.с., к.і.н. Ведмідь Людмила Анатоліївна – секретар Оргкомітету;
с.н.с., к.і.н. Короленко Богдан Анатолійович 

ЗАЯВКА
НА УЧАСТЬ У НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

Прізвище ____________________________________________
Ім’я та по батькові ____________________________________
Місце роботи _________________________________________
Посада ______________________________________________
Науковий ступінь ______________________________________
Вчене звання _________________________________________
Назва статті __________________________________________
Адреса ______________________________________________
Телефон _____________________________________________
E-mail _______________________________________________


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:
1. До друку приймаються статті виключно за умови їх відповідності вимогам ВАК України до структури наукової статті. Наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Обсяг статей – до 0,5 друкованого аркушу.
2. Текст статті має супроводжуватись шифром УДК і трьома анотаціями (українською, російською, англійською на початку статті). Всі анотації повинні містити:
– прізвище, ініціали автора;
– назву статті;
– текст анотації (до 50 слів);
– перелік ключових слів.
3. Статті подаються в електронному варіанті у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервалом 1,5, з полями: верхнє, нижнє – 2,5 см; ліве, праве –  2 см; абзацний відступ – 1 см. Символи в тексті: використовуються лапки зразку «», дефіс «–».
4. Література та джерела подаються в кінці тексту під назвою Список використаних джерел. Джерела в переліку посилань нумеруються вручну, без використання функції меню Word «Формат – Список – Нумерований». Посилання наводяться по тексту в квадратних дужках (напр. [2, с.158] [6, с.10; 8, с.55]).
5. Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (повністю); наукового ступеня, звання, посади, місця роботи; поштового індексу, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти.

Розташування структурних елементів статті

УДК                                                                             Прізвище І.Б.
Назва статті
Анотація українською з переліком ключових слів
ПІБ, назва статті, анотація російською з переліком ключових слів
ПІБ, назва статті, анотація англійською з переліком ключових слів
Текст статті
Список використаних джерел