ЗМІСТ

1. АРХЕОГРАФІЯ

 

С. М. Плохій (Київ). Від Якова Суші до Атанасія Великого (огляд видань римських джерел з історії української церкви)

6

С. М. Кіржаєв (Київ). Проблеми вивчення стародруків у діяльності Археографічної комісії ВУАН

15

С. M. Кіржаєв (Київ). З історії праці Археографічної комісії ВУАН щодо створення правил видання документів

24

Л. А. Дубровіна (Київ). М. В. Геппенер — український архівіст і палеограф та його архівні матеріали у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України

32

 

 

2. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. СУМІЖНІ НАУКИ

 

Я. Р. Дашкевич (Львів). Ясир з України (XV — перша половина XVII ст.) як історико-демографічна проблема

40

М. A. Шамрай (Київ). Провенієнції у виданнях Острозької та Дерманської друкарень (За матеріалами фонду Відділу стародруків ЦНБ АН України)

48

О. І. Путро (Київ). Гетьман К. Розумовський і судова реформа на Україні-Гетьманщині

54

Є. В. Рукавіцина (Київ). «Грамматика или известная правила пҍния мγсикійскаго» М. Ділецького з бібліотеки митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова)

62

Ю. Ю. Мариновський (Черкаси). Документальні свідчення про останні роки монастирів на Черкащині: 20-ті роки XX ст.

68

О. П. Толочко (Київ). Дві не зовсім академічні дискусії (І. А. Лінниченко, Д. І. Багалій, М. С. Грушевський)

92

О. С. Рубльов (Київ). Михайло Козоріс: доля інтелігента

104

В. M. Кислий (Львів). Джерела з історії Українського університету та Української політехнічної школи у Львові

123

 

 

3. ПУБЛІКАЦІЇ

 

О. В. Русіна (Київ). Грамоти Новгород-Сіверському Спасо-Преображенському монастирю (у копіях севського походження)

138

М. Г. Крикун (Львів). До історії повстання Северина Наливайка

153

Н. М. Яковенко (Київ). Пародії і жарти в актових книгах Житомира та Луцька першої половини XVII ст.

161

Омелян Пріцак (США; Київ). Ще раз про союз Богдана Хмельницького з Туреччиною

177

М. Г. Крикун (Львів). Люстрація Кам’янця-Подільського 1734 р. (До питання про житловий фонд українського міста у XVIII ст.)

193

В. І. Ульяновський (Київ). Незнана рання праця М. С. Грушевського з русистики та джерелознавства

263

В. М. Ричка, Л. Горішній (Київ). Неопублікована стаття Івана Крип’якевича «Полуднева Україна в часи Богдана Хмельницького»

280

О. Я. Данильченко (Київ). Голод 1921—1923 pp. на Україні. Нові архівні документи

306

Роман Сербин (Канада). Документи про вивіз за кордон українського збіжжя під час голоду 1921—1923 р

308

Ю. А. Черченко (Київ). Документи про терор органів НКВС проти населення західних областей України

314

С. І. Кот (Київ). Нові документи про долю культурних цінностей, переданих з музеїв РСФРР на Україну

321

 

 

4. БІБЛІОГРАФІЯ. РЕЦЕНЗІЇ. ІНФОРМАЦІЯ.

 

І. Б. Гирич (Київ). Публікації С. О. Єфремова в газеті «Нова Рада», 1917—1919 pp. (За архівним примірником з бібліотеки літературознавця)

336

Т. Б. Ананьєва, О. В. Тодійчук (Київ). Історично-географічний збірник. 1927— 1931: Бібліографічний покажчик

376

І. Б. Гирич (Київ). Публікації з історіографічної спадщини (1991 р.)

384

М. Ю. Мухіна (Київ). Документальні видання останніх років: археографічні здобутки та втрати

392

Рецензії. Анотації до нових видань

399

Grimsted Patricia Kennedy. Archives: and Manuscripts Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia.— Princeton : Princeton University, 1988.— Book 1: General Bibliography and Institutional Directory. — LIII, 1107 p.

399

Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка.— Львів, 1990.— Т. ССХХІ: Праці філологічної секції.— 380 с.

401

Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка.— Львів, 1991.— Т. ССХХІІ: Праці історично-філософської секції.— 446 с.

404

Центральный государственный архив древних актов СССР: Путеводитель. В 4-х томах.— М., 1991.— Т. 1.— 529 с.

407

Przegląd Wschodni Historia і współczesność polaków na Wschodzie.— Warszawa, 1991.— Rok 1, zeszyt 1.— 219 s.

409

Варшавські Українознавчі записки.— Зошит 1.— Варшава, 1989.— 255 с.

411

Hartley J. М. Guide to Documents and Manuscripts in the United King­dom Relating to Russia and the Soviet Union.— London, 1987.— XXIII, 526 p.

412

A Guide to Scholarly Resources on the Russian Empire and the Soviet Union in the New York Metropolitan Area.— New York, 1990.— XXII, 312 p.

412

International Bibliography of Directories and Guides to Archival Re­positories // Archivum.— Munchen; London; New York: Paris, 1990.— Vol. XXXVI.— 195 p

413

Wynar Bohdan S. Ukraine: A Bibliographic Guide to English-Language Publications.— Englewood, Colorado : Ukrainian Academic Press, A. Division of Libraries Unlimited, Inc., 1990.— 406 p.

414

Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Ksiłstwa Litewskiego. Województwo wilenskie 1690 r./ Oprac. A. Rachuba.— Warszawa : PWN, 1989.— 371 s.+ mapa

414

Вітчизняні стародруки у зібранні Державного музею книги і друкарства УРСР. Каталог / Укладач В. М. Гончарук.— К. : Час, 1991.— 55 с.

418

Загоровский В. П. История вхождения Центрального Черноземья в состав Российского государства в XVI веке.— Воронеж, 1991.— 270 с.

419

Архив русской истории. Вып. 1 / Редкол.: И. А. Тихонюк, С. Н. Кистерев, Н. А. Кобяк, Е. Е. Лыкова, Г. Г. Тарасова.— М., 1992.— 169 с.

424

О. C. Рубльов (Київ). Повертаючись до надрукованого

428

Г. B. Боряк, О. B. Тодійчук (Київ). Археографічна комісія та Інститут української археографії Академії наук України: хроніка діяльності (1991)

435

Г. B. Боряк, Н. M. Яковенко (Київ), Патриція. Кеннеді Грімстед (США). Меморіальна археографічна експедиція по Чехо-Словаччині: Слідами культурних цінностей, вивезених з України під час другої світової війни

437

Видання Археографічної комісії та Інституту української археографії АН України та інших інституцій за їхньою участю, 1988—1992 pp.

446

 

 

Список скорочень

451

 

 

Серії видавничої програми Археографічної комісії та Інституту української археографії АН України

452

 

 

Summaries

454