Основні публікації


Книжки

Deutsche Kharkov/Немецкий Харьков. Харьков: Золотые страницы, 2015. 164 с. (спільно з Дикань Ф., Розенфельд М.) 

Іван Мазепа і Слобідська Україна. Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2014.152 с.

Неповнолітні злочинці в Харківському намісництві 1780 – 1796 рр. Харків, 2011. 456 с.

Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII – першої третини XVIII ст./ Видання друге доопрацьоване і доповнене. Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2009. 356 c.

Дітозгубництво на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII cт. Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2008. 128 с.

Слобідська Україна. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського, 2008. 72 с.

Провінція на перехресті культур: Дослідження з історії Слобідської України XVII – XIХ ст. Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2007. 400 с.

Балаклійський полк (1669 – 1677 рр.). Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2005. 67 с.

ALTERA PATRIA: Нотатки про діяльність Івана Сірка на Слобідській Україні. Харків: Харківський приватний музей міської садиби; Торсінг, 2004.  72 с.

Козацька старшина Харківського слобідського полку 1654-1706 рр. Харків: Університет внутрішніх справ, 1999. 124 с.

Статті, розділи у монографіях

- Пропозиція Михайла Маркова щодо викладання історії 1803 р. // Сіверянський літопис. 2015. №1. С. 97 – 100.

- Максим Горленський – перший директор Харківських додаткових класів (1768 - 1775) // Краєзнавство. 2015.  № 3 – 4. С. 161 – 166.

- До біографії Івана Переверзєва харківського історика та мовознавця кінця XVIII ст. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми історії України. Харків, 2015.  № 56 (1165). С. 38 – 42. 

- «Полтавські невдачі». Спроби створення світського навчального закладу в Потаві  (кін. XVIII ст. – 1806 р.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2015. Вип.44. Т.1. С. 14 – 18.

- Про початки світської освіти для дівчат у другій половині XVIII – на початку ХІХ століть на Лівобережній і Слобідській Україні // Записки наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2015.  Т.CCLXVIII. Праці Комісії спеціальних (допоміжних історичних дисциплін). С. 384 – 408.

Сподівана першість, іще раз про питання про передісторію заснування Харківського університету (запізніла, але необхідна репліка)//Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Харків, 2014. № 1138.Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». Вип.19. С. 27 – 30.  

- Советизация исторической науки по-украински // Неприкосновенный запас.  2012.  № 3 (083). С.245 – 276. (у співавторстві з Андрієм Портновим).

- Периферийность центра в современных национальных нарративах (Форум) // Ab imperio. 2012. № 1.  C. 86 – 88.

 - Преступления несовершеннолетних и сфера межэтнических контактов в Харьковском наместничестве (80 – 90-е гг. XVIII в.)Клио. 2011.  №4 (55).  С. 54 – 59.

- Ukrainische Nationsbildung und Regionalismus im 18 und 19. Jahrhundert: Von der Sloboda-Ukraine zu KleinrusslandDie Ukraine. Prozesse der Nationsbildung / Hg. Andreas Kappeler. – Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2011.  S.245 – 254.

 - Спостереження про вбрання підлітка в Харківському намісництві (1780-ті – 1790-ті рр.)Київська старовина. 2010.  №5.  С.26 – 31.

- Деякі відомості про ігри та іграшки для дітей на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII ст.Народна творчість та етнографія. 2010.  № 6. C. 72 – 76.

Вияви рухливости та підліткова злочинність (конокрадство, крадіжки волів, утечі) у Харківському намісництві 80 – 90 рр. XVIII ст., Україна модерна. Т.6 (17). Безмежне село.  С.77 – 100.

- «Вік дорослості»: початок повної кримінальної відповідальності на Лівобережній та Слобідській Україні в другій половині XVIII ст., Український історичний журнал. 2010.  № 2.  С. 38 – 47.

- Спадщина Дмитра Багалія та сучасні дослідження історії Слобідської України Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Харків, 2009. Т.13. С.3 – 10.

- Марксистські схеми української історії: Яворський, Сухино-Хоменко, Горбань. Україна модерна. 2009. Т.14. Марксизм на сході Європи.  С.63 – 77.

 - «Времена переписей и разборов». ПредисловиеПереписные книги города Харькова 1667, 1669 гг. Харьков: Харьковский частный музей городской усадьбы, 2009. – С. 4 – 11.

- Грамотність та рівень освіти на Лівобережній Україні XVII – XVIII ст.: творення історіографічного стереотипу, Київська академія. 2009. Вип.7.  С.73 – 86.

- «Вольной земли мещане» (к вопросу о русско-украинских взаимоотношениях на приграничье во второй половине XVIII века), Юг России и Украина в прошлом и настоящем: история, экономика, культура. Сборник научных трудов V Международной научной конференции г.Белгород, 23 – 24 января 2009 г. Белгород, 2009. С.164 – 167.

- Міжетнічні взаємини в Острогозькій провінції (1765–1779 рр.), III Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу»: Луцьк, 17–19 трав. 2006 р.: [Доповіді та повідомлення]. Луцьк, 2008. Т.3. С.96 – 101.

- Про «батьківство» та «материнство» на Лівобережній Україні у другій половині XVIII ст., Народна творчість та етнографія. 2008. №5. С. 21 – 26.

- Відгомін гетьманування Івана Виговського (1657 – 1659 рр.) на Слобідській Україні, 350-lecie unii hadziackiej/ pod red. Teresy Chynczewskiej-Hennel, Piotra Krolla i Miroslava Nagielskiego. Warszawa: Wydawnictwo “DIG”, 2008. S.413 – 424.

- Дитина та голодні роки (Стратегії дорослої та дитячої поведінки на Північному Лівобережжі у 80-х рр. XVIII cт.), Сіверянський літопис. 2008.  № 5. С.94 – 99

- Датування міст Слобідської та Південної України: кілька проблем, Датування міст як проблема історичної урбаністики: європейський та український досвід. Матеріали круглого столу 24 вересня 2008 р. С.21 – 27. 


Рецензії та анотації

(Рец.). Alfons Brüning. Unio non est unitas. Polen-Litauens Weg im konfessionellen Zeitalter (1569–1648). Harrassowitz Verlag Wiesbaden 2008. IX, 411 S. = Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, 72. // Київська академія.2013.Вип.11.С. 229 – 233.

- (Анотації) Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2006.  Band 54.  Heft 1 – 4,  Україна модерна. 2008. Т.13 Війна переможців і переможених.  С.347 – 352.

- Хоч важкий та свій. Andreas Kappeler. Der schwierige Weg zur Nation. Beiträge zur neueren Geschichte der Ukraine. Wien – Köln – Weimar: Böhlau, 2003, Україна модерна. 2008. Т.13 Війна переможців і переможених. С.290 – 299.

- Острась Е.С. Врожайність зернових культур, хлібні ціни та забезпечення населення хлібом в Лівобережній Україні в другій половині XVIII ст. – Донецьк, 2003.,   Український археографічний щорічник. Київ, 2007. – Т.12. – C.804 – 809. 


Переклади

Роздольський Роман. Роль випадків та великих людей в історії. Переклад з німецької, примітки, післямова,  Україна модерна. 2009. Т.14.Марксизм на сході Європи.  С.178 – 206.