Основні публікації


Книжки

Здобутки та ілюзії: освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини XVIII – початку ХІХ ст. Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2018. 540 с.

Deutsche Kharkov/Немецкий Харьков. Харьков: Золотые страницы, 2015. 164 с. (спільно з Дикань Ф., Розенфельд М.) 

Іван Мазепа і Слобідська Україна. Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2014.152 с.

Неповнолітні злочинці в Харківському намісництві 1780 – 1796 рр. Харків, 2011. 456 с.

Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII – першої третини XVIII ст./ Видання друге доопрацьоване і доповнене. Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2009. 356 c.

Дітозгубництво на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII cт. Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2008. 128 с.

Слобідська Україна. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського, 2008. 72 с.

Провінція на перехресті культур: Дослідження з історії Слобідської України XVII – XIХ ст. Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2007. 400 с.

Балаклійський полк (1669 – 1677 рр.). Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2005. 67 с.

ALTERA PATRIA: Нотатки про діяльність Івана Сірка на Слобідській Україні. Харків: Харківський приватний музей міської садиби; Торсінг, 2004.  72 с.

Козацька старшина Харківського слобідського полку 1654-1706 рр. Харків: Університет внутрішніх справ, 1999. 124 с.

 

Статті, розділи у монографіях

Трухлява фортеця напередодні реформ.  (Передмова). «Сметная книга» міста Харкова 1700 р. Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2019. С. 3 – 9. 

- Багалій Д. І. Історія Слободської України. Передмова та коментарі В. Маслійчук. Харків: Видавець Олександр Савчук, 2019. ХХХІІ+400 с. (Передмова. Колонізація і політика. С.І – ХХХІІ. Коментар. С.311 –  375). 

Михайло Білевич – вчитель Новгород-Сіверської гімназії (1806 – 1821). Дриновський збірник.  Харків - Софія, 2018.  Т. Х.  С. 312 – 318.

- Від «додаткових класів» до «народного училища». Світський освітній заклад у Харкові 1775 – 1789 рр. Київська академія. 2017. Вип.12. С.130 – 149.
 
- Проблеми доступу до освіти в Новгород-сіверській гімназії першої чверті ХІХ ст. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип.25. Збірник наукових праць. За ред. проф. О.А. Мельничука. Вінниця, 2017. С.74 – 77.
 
Училищна реформа та Київське головне народне училище 1789 – 1796 рр. ЕМІНАК. Науковий щоквартальник. 2017. № 2. Т.1. С. 26 – 32.
 
1812 р. та навчальні процеси в Чернігівській губернії. Сіверщина в історії України. Глухів. Київ, 2017. С.232 – 235.
 
Церква у Слобідських полках 20-х – початку 60-х рр. XVIII cт.: «конфесіоналізація» та освіта. Сумська старовина. T.L. Суми, 2017. C.5 – 19.
 
- «Сюртук, бумага, молоко для больных».  Забезпечення Харківського казенного училище та місцева спільнота 1798 р. Соціум. Альманах соціальної історії. Київ, 2017. Вип.13 – 14. С.332 – 343.
 
Освітні ініціативи в Малоросійській губернії 1797 – 1802 . Сіверянський літопис. 2017.  №6.  С.137 – 142.
 
- «Въ городе маломъ, нагорномъ, здоровомъ, красивомъ и как бы одной гимназіи принадлежащемъ»  (Новгород-сіверська гімназія (училище) кінця XVIII - початку XIX ст.). Сіверянський літопис. 2016. № 6. С. 162 – 175.
 
- Секуляризація та освітні проекти за гетьманування Кирила Розумовського (1750 – 1764 рр.). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Харків, 2016.  Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». Харків, 2016. Вип.22. С.24 – 31.
 
- Друга Малоросійська колегія та освітні ініціативи 1765 – 1780 рр. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2016. Вип.46. С.39 – 45.
 
- Освіта й освітні ініціативи у Ніжині в 1805 – 1820 роках. Ніжинська старовина. Збірник регіональної історії та пам’яткознавства. (Серія «Ніжинознавчі студії». №14). Ніжин – Київ, 2017.  Вип. 23 (26). С.125 – 134.
 
- Здобуття знань вихідцями з України у столичних імперських університетах (40-ві рр. XVIII – 1764 р.). ЕМІНАК. Науковий щоквартальник. 2017.  №1(17). Т.1. С.15 – 22.
 
 
- До проблеми освітніх мандрівок за кордон студентів доби Розумовських (40-ві рр. XVIII ст. – 1764 р.). ЕМІНАК. Науковий щоквартальник. 2016. № 2(14). Т.1. С.16 – 21.
 
 - Училищна реформа в Чернігівському та Новгород-Сіверському намісництвах 1788 – 1796 рр. (кілька міркувань). Сіверянський літопис. 2016. № 3(129) травень-червень. С.140 – 149. 
 
- До передісторії Харківського університету. Федір Кудрицький – освітній діяч кінця XVIII – початку XIX ст. Краєзнавство. 2016. №1/2 (94/95). С.93 – 101. 
 
- Потреба у шляхетській освіті. Вихідці з України у Сухопутному кадетському корпусі часів Розумовських (1740-ві – 1764 рр.).  ЕМІНАК. Науковий щоквартальник. 2016. № 3(15). Т.1. С.17 – 21.
 
- Жіночий пансіон Івана Філберта в Ніжині (1810 – 1818 рр.) Ніжинська старовина. 2016. Вип. 21 (24). С.79 – 82.
 
  - Училищна реформа та перші училища в Харківському намісництві (Слобідсько-Українській губернії) у 1788 – 1798 рр. Український археографічний щорічник. Нова серія. К., 2016. Вип.19/20. С. 282 – 304.
 
- Два жіночі приватні листи кінця XVIII cтоліття (Ще раз про освіченість жінки). Український археографічний щорічник. Нова серія. К., 2016. Вип.19/20. С. 575 – 579.
 
 - Передмова.  Перепис Охтирського полку 1704 р. Упорядкування, підготовка тексту до друку Парамонов А.Ф.  Харків: Харківський приватний музей міської садиби 2016. С. 3 – 11.

 -  Федір Кнейпер та створення жіночого пансіону в Чернігові 1803 – 1809 рр. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Харків, 2015.  Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». Вип.21.С.29 – 32.

- Пропозиція Михайла Маркова щодо викладання історії 1803 р. // Сіверянський літопис. 2015. №1. С. 97 – 100.

Поиски неиспользованных возможностей / Forum AI.  Имеет ли история Украины будущее // Ab imperio. 2015. № 1. C.514–518

- Максим Горленський – перший директор Харківських додаткових класів (1768 - 1775) // Краєзнавство. 2015.  № 3 – 4. С. 161 – 166.

- До біографії Івана Переверзєва харківського історика та мовознавця кінця XVIII ст. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми історії України. Харків, 2015.  № 56 (1165). С. 38 – 42. 

- «Полтавські невдачі». Спроби створення світського навчального закладу в Потаві  (кін. XVIII ст. – 1806 р.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2015. Вип.44. Т.1. С. 14 – 18.

- Про початки світської освіти для дівчат у другій половині XVIII – на початку ХІХ століть на Лівобережній і Слобідській Україні // Записки наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2015.  Т.CCLXVIII. Праці Комісії спеціальних (допоміжних історичних дисциплін). С. 384 – 408.

- Советизация исторической науки по-украински // Неприкосновенный запас.  2012.  № 3 (083). С.245 – 276. (у співавторстві з Андрієм Портновим).

- Периферийность центра в современных национальных нарративах (Форум) // Ab imperio. 2012. № 1.  C. 86 – 88.

 - Преступления несовершеннолетних и сфера межэтнических контактов в Харьковском наместничестве (80 – 90-е гг. XVIII в.)Клио. 2011.  №4 (55).  С. 54 – 59.

- Ukrainische Nationsbildung und Regionalismus im 18 und 19. Jahrhundert: Von der Sloboda-Ukraine zu KleinrusslandDie Ukraine. Prozesse der Nationsbildung / Hg. Andreas Kappeler. – Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2011.  S.245 – 254.

 - Спостереження про вбрання підлітка в Харківському намісництві (1780-ті – 1790-ті рр.)Київська старовина. 2010.  №5.  С.26 – 31.

- Деякі відомості про ігри та іграшки для дітей на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII ст.Народна творчість та етнографія. 2010.  № 6. C. 72 – 76.

- Марксистські схеми української історії: Яворський, Сухино-Хоменко, Горбань. Україна модерна. 2009. Т.14. Марксизм на сході Європи.  С.63 – 77. 

- Грамотність та рівень освіти на Лівобережній Україні XVII – XVIII ст.: творення історіографічного стереотипу, Київська академія. 2009. Вип.7.  С.73 – 86.

- «Вольной земли мещане» (к вопросу о русско-украинских взаимоотношениях на приграничье во второй половине XVIII века), Юг России и Украина в прошлом и настоящем: история, экономика, культура. Сборник научных трудов V Международной научной конференции г.Белгород, 23 – 24 января 2009 г. Белгород, 2009. С.164 – 167.

- Дитина та голодні роки (Стратегії дорослої та дитячої поведінки на Північному Лівобережжі у 80-х рр. XVIII cт.), Сіверянський літопис. 2008.  № 5. С.94 – 99

- Датування міст Слобідської та Південної України: кілька проблем, Датування міст як проблема історичної урбаністики: європейський та український досвід. Матеріали круглого столу 24 вересня 2008 р. С.21 – 27. 


Рецензії та анотації

(Рец.). Alfons Brüning. Unio non est unitas. Polen-Litauens Weg im konfessionellen Zeitalter (1569–1648). Harrassowitz Verlag Wiesbaden 2008. IX, 411 S. = Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, 72. // Київська академія. 2013.Вип.11.С. 229 – 233.

- (Анотації) Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2006.  Band 54.  Heft 1 – 4,  Україна модерна. 2008. Т.13 Війна переможців і переможених.  С.347 – 352.

- Хоч важкий та свій. Andreas Kappeler. Der schwierige Weg zur Nation. Beiträge zur neueren Geschichte der Ukraine. Wien – Köln – Weimar: Böhlau, 2003. Україна модерна. 2008. Т.13 Війна переможців і переможених. С.290 – 299.

- Острась Е.С. Врожайність зернових культур, хлібні ціни та забезпечення населення хлібом в Лівобережній Україні в другій половині XVIII ст.  Донецьк, 2003.   Український археографічний щорічник. Київ, 2007.  Т.12.  C.804 – 809. 


Переклади

Роздольський Роман. Роль випадків та великих людей в історії. Переклад з німецької, примітки, післямова,  Україна модерна. 2009. Т.14.Марксизм на сході Європи.  С.178 – 206.