Інститут мовознавства ім.  О.О. Потебні НАН України

     ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1

     17–20 жовтня 2013 р. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України планує провести в Києві міжнародну конференцію «Ватрослав Ягич і проблеми славістики», присвячену 175-річчю з дня народження вченого. Передбачається обговорити проблеми, які стосуються життя і наукової діяльності великого славіста, а також провести Круглий стіл «Кирило‑Мефодіївські традиції і сучасний світ». Тему доповіді з короткою анотацією просимо надсилати до 1 червня 2013 р.

     Заплановано видання матеріалів, що відповідають темі конференції, після її проведення. Матеріали подавати в електронному вигляді (дискета, диск) і роздрукований текст. Вимоги до оформлення матеріалів: мова – всі слов'янські, обсяг – 10–12 повних сторінок. Параметри сторінки: всі поля – 2,5 см. Розмір паперу – А4. Шрифт Times New Roman (якщо використаний інший шрифт, необхідно подати його на електронному носієві), кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзац – 1,25. Текст друкується без перенесень, сторінки нумеруються олівцем. Перший рядок – ініціали, прізвище автора, в дужках – назва міста (правий кут, напівжирний шрифт), через рядок – назва статті (прописними літерами, по центру, напівжирний шрифт). Зразок оформлення статті:

     Ф. С. Бацевич (Львів)

     ІДЕЇ О.О. ПОТЕБНІ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ Л.С. ВИГОТСЬКОГО

     Через рядок після назви – основний текст статті (вирівнювання – по ширині). Ілюстративний матеріал друкувати курсивом. Посилання на літературу – посторінкові.

     Заявки присилати за адресами:

     Оргкомітет конференції, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, вул. Грушевського, 4, м. Київ, 01001, e-mail: inmo2006@ukr.net, zarubenko@i.ua, факс 278-71-82.

     Тексти доповідей здають в Оргкомітет під час роботи конференції.

     Проїдз і проживання за рахунок відряджуючої сторони.

     Телефони для довідок у Києві:

     (044)279-02-92 (дирекція)

     (044)279-26-80 (відділ російської мови)

     (044)285-19-40 (дом., Франчук Віра Юріївна)

     Оргкомітет