II. STYPENDIA

1. Kandydaci z krajów nie będących członkami UE mogą ubiegać się o stypendium na pokrycie kosztów całości lub części pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, udział w wykładach i seminariach oraz imprezach towarzyszących), a także o częściowe dofinansowanie kosztów podróży (nie dotyczy kandydatów z Polski i krajów UE).
2. Podanie o pokrycie kosztów należy dołączyć do dokumentów kandydata.

 

III. DOKUMENTY

1. Kandydaci winni nadesłać e-mailem (wsl.studium@uw.edu.pl) następujące dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz Szkoły (dostępny na stronie www.studium.uw.edu.pl),
b) podanie o przyjęcie, zawierające opis zainteresowań naukowych i temat przygotowywanej pracy magisterskiej,
c) curriculum vitae wraz z fotografią,
d) rekomendację promotora pracy dyplomowej (podpisany i zeskanowany list),
e) propozycję tematu referatu do wygłoszenia na seminarium Szkoły,
f) potwierdzenie znajomości języka polskiego,
g) zaświadczenie potwierdzające, że kandydat jest na ostatnim roku studiów magisterskich lub jednolitych studiach pięcioletnich,
2. Ostateczny termin nadsyłania kompletu dokumentów upływa 20 stycznia 2013 r.
3. Całość dokumentacji należy wysłać wyłącznie e-mailem.

IV. POBYT W WARSZAWIE I WROCŁAWIU:

1. Komisja kwalifikacyjna Szkoły podejmie decyzje w sprawie listy uczestników do 30 stycznia 2013 r., po czym powiadomi wszystkich kandydujących.
2. Formalne zaproszenie do zakwalifikowanych kandydatów Wschodniej Szkoły Zimowej 2013 zostanie wysłane e-mailem nie później niż 1 lutego 2013 r. Pocztą zostanie wysłany oryginał zaproszenia, podpisany przez dyrektora Szkoły. Właściwe Konsulaty Rzeczypospolitej Polskiej otrzymają listę zakwalifikowanych kandydatów w celu ułatwienia formalności wyjazdowych.
3. Przyjazd uczestników do Warszawy - 28 lutego. Zajęcia dydaktyczne Szkoły rozpoczną się w piątek 1 marca w Warszawie. 4 marca - objazd (Warszawa -Wrocław), 10-14 marca - sesja we Wrocławiu. Wyjazd uczestników -15 marca.

___________________________________________________________________________

Plakat Szkoły oraz niniejszy folder zostały przygotowane w wersji polskiej, w formie drukowanej i elektronicznej. Prosimy o szerokie ich udostępnianie wszystkim zainteresowanym. Dalsze informacje znajdują się na stronach internetowych Studium Europy Wschodniej UW:
www.studium.uw.edu.pl oraz Kolegium Europy Wschodniej: www.kew.org.pl