Opracowania historyczne poświęcone ratuszowi, uwzględniające takie generalne problemy badawcze, jak ustrój miasta, relacje między władzą miejską a społeczeństwem, ceremoniał publiczny, miejskie tożsamości, finanse miasta, stanowienie prawa i rozstrzyganie sporów itp. są nieliczne i rozproszone. W rezultacie nie przynoszą obrazu, który można by odnieść do klasyfikacji miast (według wielkości, typu), ich regionalnej specyfiki, dynamiki rozwoju miast, wreszcie, zróżnicowania ustrojowego.  

Celem konferencji jest skupienie się na tej właśnie problematyce i to traktowanej nie jako „szerszy kontekst”, tło, ale jako punkt wyjścia do badań nad ratuszem (miejscem sprawowania władzy miejskiej), determinujący kwestionariusz badawczy.  Toteż niezwykle ważnym elementem referatów i dyskusji powinna stać się  refleksja teoretyczna nad tą problematyką, w tym uwzględniająca nowsze trendy metodologiczne i epistemologiczne, jak teoria komunikacji czy„nowa historia polityczna” z jej naciskiem na komunikację symboliczną. Zależy nam szczególnie na referatach, które – obok ustaleń badawczych – prezentować będą wyraziste podejście metodologiczne i wskazywać dalsze kierunki badań.

Zespół Historii Miast przewiduje, że na konferencję poświęconą ratuszowi składać się będą zarówno referaty prezentujące ujęcie teoretyczne i/lub generalizujące oraz krótsze komunikaty, przedstawiające badania szczegółowe. Powinny być one podporządkowane następującej problematyce:

- ratusz w ustroju miasta
- ratusz w ceremoniach publicznych
- finanse ratusza
- ratusz - jako „archiwum” pamięci (miejsce przechowywania świadectw i danych dotyczących przeszłości)
- symbolika ratusza w przestrzeni miasta
- przepisy prawne dotyczące ratuszy
- budowa i przebudowa ratusza
- służby miejskie na ratuszu

Kierując ten projekt pod uwagę Koleżanek i Kolegów oczekujemy do dnia 15 listopada 2012 r. zgłoszeń referatów i komunikatów, zawierających tytuł wystąpienia oraz krótką (do 1 strony) prezentację jego głównych tez.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:

Prof. dr hab. Zdzisław Noga
Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
mail: nogaz@ap.krakow.pl