Робота конференції відбуватиметься також за наступними напрямами:

 • Міграція як об’єктивний вимір глобалізаційних процесів.
 • Особливості державної міграційної політики України.
 • Концептуальні правові та організаційні засади захисту прав дітей трудових мігрантів.
 • Формування освітнього простору в умовах еміграції.
 • Збереження української ідентичності в умовах глобалізації.
 • Церква у процесах реконструювання простору ідентичностей.
 • Пошук інноваційних моделей і технологій соціальної роботи та виховання дітей мігрантів в Україні.
 • Досвід об’єднань мігрантів у проведенні культурно-мистецьких акцій за участі дітей мігрантів.
 • Методологія та методи досліджень соціальних потреб дітей мігрантів.
 • Збереження сімейних цінностей в умовах трудової міграції.
 • Проблема соціального сирітства в Україні.

Робота конференції планується у форматах пленарних і секційних засідань, круглих столів та презентацій. Робочі мови конференції – українська і англійська.
Статтю і заявку на участь у конференції просимо надіслати до 15 серпня 2012 року водночас на обидві вказані адреси:
E-mail: ukrainology@rambler.ru
E-mail: voropayeva-tania@rambler.ru
Вимоги до оформлення статей див. в кінці інформаційного листа.
Окремо просимо заповнити заявку учасника (формуляр додається).
Увага: оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення статей.
Організаційний внесок для участі в конференції (витрати на організаційні заходи та друк матеріалів) складає 100 гривень (вноситься під час реєстрації).
Публікація статей планується після проведення конференції у збірнику «Українознавчий альманах», затвердженому ВАК України як фахове видання по 4-х напрямках: філософія, політологія, історія, філологія.
Проїзд і перебування в Києві – за рахунок учасників конференції. За необхідності Оргкомітет конференції може забезпечити проживання за кошти учасників.
Електронне оголошення про конференцію див. тут: http://uaznavstvo.univ.kiev.ua
Додаткова інформація надається електронною поштою, а також за телефонами:
(044) 239 – 34 – 96; (044) 239 – 34 – 10; (067) 235 – 61 – 35.
Адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, кім. 105, Центр українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка.


Оргкомітет конференції


Заявка на участь у Другій Міжнародній науково-практичній конференції
«МІГРАЦІЯ У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
УКРАЇНИ І СВІТУ»

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)

 

Країна проживання

 

Скільки років Ви прожили в умовах міграції

 

Місце роботи, посада

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Назва доповіді

 

Тематичний напрям, до якого відноситься доповідь (з перелічених в оголошенні)

 

Контактна адреса

 

Електронна адреса

 

Телефон

 

Вимоги до оформлення текстів доповідей: мова українська, обсяг до 20 тис. знаків з пробілами, шрифт Times New Roman, формат RTF або Word 2003 (.doc), кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Рисунки та фотографії обов’язково додавати окремо – у форматі jpg або tif, діаграми – у форматі програми Exel. До тексту додавати: 1) анотації українською та англійською мовами (4-5 рядків); 2) назва статті й прізвище автора англійською мовою.
Посилання – в тексті у квадратних дужках. Перелік використаних джерел та літератури подається в кінці тексту в алфавітному порядку. При посиланні на архівні джерела одиницею опису є архівна справа. Таким чином, посилання на джерело в тексті має виглядати так: [5, с. 12] в разі посилання на друковані праці або так: [17,  арк. 31зв.] для архівних документів, де перша цифра – це позиція джерела в переліку. Якщо посилання здійснюється на декілька видань, вони розділяються крапкою з комою, наприклад: [4, с. 8; 11, с. 27]. Посилання на багатотомні видання під однією назвою виглядатимуть так: [3, т. 2, с. 725]. Оформлення бібліографічного опису літератури – згідно з вимогами ВАК України (див. сайт Центру українознавства: http://uaznavstvo.univ.kiev.ua рубрика «Стандарти подачі інформації»). Рисунки та фотографії слід подавати окремим файлом кожний об’єкт у форматі jpg або tiff. Діаграми слід подавати окремим файлом у форматі xls  програми exel (кожну на окремому аркуші). При цьому також діаграми та рисунки мають бути підписані і вставлені у текст статті.

Зразок оформлення статті:


Сергій Іваненко
Міграційні процеси в сучасному світі
 
Анотація українською мовою
Анотація англійською мовою (вкл. ім’я та прізвище автора, назву статі)

Текст статті

Перелік використаних джерел та літератури