2021 05 13 society1 1
 
24 лютого почалася неприхована і широкомасштабна агресія Росії проти незалежної держави Україна. Російська авіація руйнує міста і села нашої країни. Ворожа армія продовжує масово вбивати українців і чинити насильство на українській землі. Тисячі дітей, жінок і чоловіків вбиті. Рятуючи свої життя, мільйони біженців змушені залишити власні домівки. Сотні тисяч родин роз’єднані війною.
 
    У ці тяжкі часи українська наукова спільнота разом з усім академічним світом ставить собі непрості питання і шукає на них відповіді. Чому світ не зміг вчасно передбачити руйнівні наслідки шовіністичної ідеології, що живиться імперськими настроями і колоніальними наративами в сучасному російському суспільстві? Чому мовчить колективний голос академічної спільноти Росії, а вкрай поодинокі голоси протесту швидко тонуть в суцільному мовчанні, не знаходячи широкої підтримки в інтелектуальних колах? На жаль, російські гуманітарії, які вивчають суспільство, історію, культуру, літературу, мову і мають своєю професійною діяльністю сприяти поширенню ідей прав людини, толерантності та поваги до історичних і культурних цінностей будь-якої країни, не змогли сформувати громадську думку в Росії, яка б унеможливила розв’язання війни.
 
    Українське товариство з дослідження вісімнадцятого століття засуджує мовчання російської наукової спільноти, яке промовисто свідчить про неспроможність вчених, дослідників і педагогів цієї країни бути критичним голосом свого суспільства. До початку війни Росії з Україною члени нещодавно заснованого Українського товариства з дослідження вісімнадцятого століття були відкриті  до діалогу з російськими дослідниками та обговоренню непростих, але спільних для обох країн сторінок історії. Про це свідчить участь російських істориків в Першій міжнародній конференції товариства, яка відбулась в Українському католицькому університеті в червні 2021 року. Брутальний напад Росії, активна підтримка суспільством мілітаристської політики держави та мовчазна реакція російських гуманітаріїв на звірства російської армії свідчать про моральну відповідальність російських вчених за політику їхньої влади, наслідком якої стали численні воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. 
 
    Українське товариство з дослідження вісімнадцятого століття заявляє про повну відмову від співпраці з представниками академічної спільноти Росії. Ми закликаємо Міжнародне товариство з дослідження вісімнадцятого століття (International Society for Eighteenth-Century Studies, ISECS), а також національні товариства з дослідження вісімнадцятого століття, які входять до складу ISECS, проявити солідарність з українськими науковцями і розглянути доцільність подальшої співпраці з російським товариством, включно з відмовою його представникам у можливості брати участь у міжнародних наукових заходах і проектах. 
 
STATEMENT BY THE UKRAINIAN SOCIETY FOR EIGHTEENTH CENTURY STUDIES
 
On 24 February, Russia’s open and full-scale military aggression against the independent state of Ukraine started. Russian aircraft are destroying Ukrainian cities, towns, and villages. The enemy army continues to massacre Ukrainians and commit violence on Ukrainian lands. Thousands of children, women and men have been killed. Millions of refugees have fled their homes to save their lives, and hundreds of thousands of families have been split by the war.
 
    In these difficult times, the Ukrainian scholarly community, together with the entire academic world, asks difficult questions and seeks answers to them. Why did the world fail to foresee the devastating consequences of chauvinistic ideology fueled by imperial sentiments and colonial narratives in today’s Russian society? Why has the collective voice of Russia’s academic community been silent, and few isolated voices of protest have been quickly drowning in complete silence without finding considerable support in intellectual circles? Russian scholars, who study society, history, literature, and language and whose professional activities include defense of human rights, tolerance, and respect for the historical and cultural values, failed to shape a public opinion in Russia that would have made it impossible to start this war.
 
    The Ukrainian Society for Eighteenth-Century Studies condemns the silence of Russian academic community, which clearly shows the inability of scholars, researchers, and educators in this country to be a critical voice in society. Before Russia’s war against Ukraine, members of the newly founded Ukrainian Society for Eighteenth-Century Studies were open to dialogue with Russian researchers and ready to discuss uneasy though joint pages in the histories of both countries. This is evidenced by the participation of Russian historians in the First international conference organized by the society and held at the Ukrainian Catholic University in June 2021. Russia’s brutal attack, active support for the state’s military policy, and the response of the scholars to the atrocities committed by the Russian army speak of Russian scholars’ moral responsibility for their government’s policies that have resulted in numerous war crimes and crimes against humanity.
 
    The Ukrainian Society for Eighteenth-Century Studies declares a complete refusal to cooperate with representatives of the academic community of the Russian Federation. We call on the International Society for Eighteenth-Century Studies and national societies – ISECS members to show solidarity with Ukrainian scholars and consider further cooperation with the Russian Society for Eighteenth-Century Studies and ban its representatives on participating in international scholarly events and projects.