2021 11 24 center2

 

Запрошуємо зголошуватися дослідників гуманітарних напрямків з різних країн на дослідницькі резиденції Центру міської історії 2022–2023. 

Особливо заохочуємо істориків, культурологів, антропологів. Приймаємо заявки на дослідження, в яких запропоновано широкі інтерпретації міської історії як дисципліни, що перебуває на перетині різноманітних підходів гуманітарних і суспільних наук. Хронологічні рамки студій – ХІХ-ХХ століття, географічні межі – Центральна і Східна Європа. Особливо вітаємо теми, пов’язані з дослідницькими фокусами Центру, зокрема із питаннями урбанізації багатоетнічних міст, досвідів містян у час радикальних змін та воєн ХХ століття, планових міст, міської спадщини, комеморативних практик та міського простору, інфраструктури та культурних практик у містах, цифрової та публічної історії.

Програма пропонує:

 • місячні резиденції молодим науковцям, які працюють над дисертаційними дослідженнями, або готують їх до публікації;
 • двотижневі резиденції для дослідників, які мають значний досвід роботи;
 • резиденції з цифрової історії до одного місяця:

– у співпраці з проектом"Інтерактивний Львів", онлайн-енциклопедією, що репрезентує історію Львова через місця та простори. Очікується, що дослідники будуть зацікавлені у підготовці матеріалів для проекту з акцентом на поміщення власних дослідницьких фокусів у просторовий аспект Львова. Заохочуємо також подання з проектами, які не стосуються Львова, але використовують цифрові підходи для розкриття досліджуваної теми (зокрема, але не виключно, бази даних, геоінформаційні системи, мережевий аналіз, цифровий сторітеллінг).

– у співпраці зМіським медіаархівом, який збирає, зберігає, досліджує, удоступнює та популяризує оцифровані або створених у цифрових форматах візуальні та аудіовізуальні матеріали, які зображують місто і міське життя. Очікується, що проекти стипендіати будуть повязані з аналізом архівних матеріалів Центру, в тому відео, фото, карт та усноісторичних колекцій архіву. Заохочуємо також подання з проектами, які працюють з переосмисленням ролей архіву, новими способами оцінки, контекстуалізації, відображення та використання різних архівних медіа і документів.

Центр забезпечує умови для проведення дослідження, надає дослідникам доступ до власних ресурсів, зокрема до бібліотеки, медіаархіву, досліджень, наукових контактів та пропонує можливість презентувати й обговорити попередні результати дослідження в рамках Міського семінару та публічних лекцій.

Бібліотека Центру містить близько 10 000 книг з міської історії, спадщини, публічної історії, музейництва, історії медій і візуальної культури, гендерних студій, юдаїки тощо, українською, англійською, польською, російською та іншими мовами

Міський медіаархів - унікальна колекція оцифрованих архівних фото- та кінодокументів, мап та усних інтерв’ю

Резиденції передбачають проживання у гостьових кімнатах Центру впродовж одного місяця чи двох тижнів. Гостьові апартаменти розташовані у тому ж будинку, що й офіс інституції, – в центрі міста, неподалік від львівських архівів та бібліотек. Гостьові апартаменти складаються з трьох кімнат, об’єднаних спільним простором кухні та приміщень загального вжитку. Тут створено всі умови для комфортного проживання, є доступ до безпровідного Інтернету. Дослідники отримують робоче місце в офісі Центру із доступом до ресурсів інституції та адміністративну підтримку.

Резиденції не покривають витрат на проїзд, харчування та інші витрати стипендіатів.

Резиденції призначають аспірантам та дослідникам із науковими ступенями. Звертаємо Вашу увагу на те, що заявки від студентів та магістрантів не розглядаємо. Не заохочуємо подання пілотних досліджень. На час подання заявки проект має тривати не менше року й потребувати опрацювання матеріалів у архівах та бібліотеках у Львові, включно з бібліотекою та медіаархівом Центру.

Заявка має містити

 • Опис проекту (1-2 тис. слів)
 • Резюме зі списком публікацій
 • Один рекомендаційний лист від дослідника, ознайомленого з проектом апліканта (для аплікантів без наукового ступеня).

Увага! Особи, які рекомендують кандидата на отримання резиденції, мають надіслати рекомендаційні листи із власної електронної пошти, зазначивши в листі свою контактну інформацію.

Заявки просимо подавати на електронну адресу grants@lvivcenter.org. У полі "Тема" потрібно зазначити "Residence Grant Application 2022".

Розглядаємо лише заявки, що містять усі необхідні документи, написані українською, англійською, польською, російською та білоруською мовами.

Кінцевий термін подачі заявок 20 січня 2022 р.

Оголошення результатів До 15 лютого 2022 р.

Публічне обґрунтування рішень комісії не передбачено.

[Зголошення в pdf]

Стипендіальна програма Центру міської історії діє з 2006 року і спрямована на те, щоб сприяти міжнародному академічному обмінові, розвитку міських студій в Україні та заохочувати міждисциплінарні підходи, нові теми й дискусії в дослідженні міст. Упродовж цього часу стипендіатами Центру стали понад 130 дослідників з різних країн світу, зокрема з України, Польщі, Німеччини, Канади, Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Угорщини, Італії, Росії, Литви, Естонії, Білорусі, Казахстану, Румунії, Швейцарії, Китаю, Франції.

Деталі: https://www.lvivcenter.org/academic/residences/grant-application/

 

 

 

[ENG]

We invite you to apply for the 2022-2023 Residence Grant at the Center for Urban History.

The residence grants are offered to researchers of various fields in the humanities from different countries. We especially encourage historians, culture studies scholars, and anthropologists. We welcome applications for research that offer broad interpretations of urban history as a discipline at the intersection of various approaches of humanities and social sciences. The chronological and geographical frames of the proposed research are limited to the 19th and 20th-century history of East and Central Europe. Preference will be given to topics related to the Center’s research focuses like urbanization in multi-ethnic cities, individual experience of city residents during 20th-century radical changes and wars, planned cities, urban heritage, commemorative practices and city space, infrastructure and cultural practices in the cities, digital and public history.

The program includes:

 • one-month residence grants for young researchers, working on their PhD thesis or preparing them for publishing;
 • two-week residence grants for advanced researchers;
 • residencies on digital history up to one month:

–  in cooperation with the Lviv Interactive project, an online encyclopedia representing the history of Lviv through places and spaces. The researchers are expected to have an interest in preparing materials for the project focusing on placing their own research focus on the spatial aspects of Lviv. We also encourage applications with projects not necessarily related to Lviv but employing digital techniques to develop a theme under research (such as but not exclusively, databases, the geo-information systems, network analysis, and digital storytelling).

– in cooperation with the Urban Media Archive, which collects, offers access, and promotes digitized or digitally created visual and audiovisual materials on urban life. The applicants are expected to engage analytically with archival data in the collection, which includes photos and film documents, maps, and oral interviews. We also encourage applications that focus on the role of archives in society, as well as new approaches in evaluating, contextualizing, representing and using various archival media.

The Center provides conditions to conduct research, and offers to scholars access to the own materials, such as the library, the media archive, research works, scholarly contacts, and also grants an opportunity to present and discuss the preliminary results of research within the Urban Workshop and public lectures.

The Library of the Center includes over 10,000 books in urban history, heritage, public history, museum studies, history of media and visual culture, gender studies, Jewish studies, a.o. in Ukrainian, English, Polish, Russian, and other languages

Urban Media Archive is a unique collection of digitized archival photos and film documents, maps, and oral interviews

The grant means accommodation in the guest rooms of the Centre for a period of one month or two weeks, located on the same premises as the Institute. Conveniently situated in the heart of Lviv, the Center is a short walk from the city’s archives and libraries. The guest apartment has three separated guest rooms with shared kitchen and facilities. The rooms are fully-equipped to ensure a comfortable stay and provide WiFi access. During the stay at the Center, the grantee gets working space in the office, access to all resources and administrative support.

The grant does not cover travel, living and other expenses.

The residence grants are intended for postgraduate students and postdoctoral researchers. Please note that no scholarship is offered to undergraduates and graduates. Pilot research projects are not encouraged. At the time of application, the project should last at least for a year and require access to Lviv archives and libraries, including the library and the media archives at the Center.

Applications have to include:

 • Project Description (1000-2000 words)
 • Curriculum vitae
 • List of publications
 • Letter of recommendation by a scholar who is familiar with the applicant’s research (for non-holders of PhD or relevant degree).

The referee, who recommends a candidate for the grant, should submit their letter of recommendation from their own email, providing contact information in the letter.

Please submit your application to the email grants@lvivcenter.org. Please indicate "Residence Grant Application 2022" in the subject line of your email.

Applications can be submitted in Ukrainian, English, Polish, Russian and Belarusian. Only fully completed applications will be accepted.

Application deadline January 20, 2022

The selection of candidates will be done by February 15, 2022

The jury is not required to publicly justify its decisions.

[Call for Application PDF]

The Center’s Grants Program has been effective since 2006 and is to encourage international academic exchanges, promote urban studies in Ukraine and advance interdisciplinary approaches, new topics and discussions in studying cities. So far the Centre has welcomed 130 researchers from Ukraine, the United States, Italy, Germany, the United Kingdom, Canada, Poland, Russia, Lithuania, Estonia, Belarus, Kazakhstan, Hungary, Switzerland, Romania, and China.