Проблеми для обговорення:

- стан історіографії студій пам'яті в Україні;

- основні тенденції розвитку зарубіжної історіографії;

- інституалізація студій пам'яті в Україні;

- теоретико-методологічний вимір студій пам'яті;

- "нові методології" та напрямки досліджень у гуманітарному просторі України;

- перспективні напрямки досліджень студій пам'яті в Україні;

- студії пам'яті в Україні: інтелектуальна мода чи формування нового перспективного напрямку гуманітарних досліджень?;

- пам'яттєвий дискурс Інтернет ресурсів;

     Усіх зацікавлених просимо надіслати заявки для участі в роботі "круглого столу" (із зазначенням відомостей про автора (прізвище та ім’я, науковий ступінь, посада, коло наукових інтересів), контактної інформації (адреса електронної пошти та телефон), теми та тез виступу (обсягом не більше 2 тис. знаків). Зразок заявки додається.

     Кінцевий термін подання заявок та тез – 10 cерпня 2013 р. Оргкомітет залишає за собою право відбору заявок та матеріалів для публікації. Повідомлення про прийняття чи відхилення заявок будуть надіслані до 1 вересня 2013 р.

     Запрошені учасники до 10 вересня 2013 р. мають надіслати до оргкомітету статті (обсягом 20 тис. знаків) згідно з вимогами до оформлення фахових видань. Матеріали круглого столу планується опублікувати окремою збіркою до початку роботи "круглого столу" (просимо дотримуватися зазначених термінів!).

     Заявку та тексти доповідей прохання надсилати не пізніше зазначеного терміну на Е-mаіl: estestest@ukr.net, ogienko@memory.gov.ua

     "Круглий стіл" відбудеться в приміщенні Українського інституту національної пам’яті за адресою: м. Київ, вул. Липська, 16.

     Початок роботи о 10:00, реєстрація з 09:30.

     Адреса Оргкомітету: 01021 м. Київ, вул. Липська, 16, Український інститут національної пам’яті;

     Тел. (044) 281-08-88 (відділ дослідження теоретичних і прикладних проблем національної пам'яті).

Контактні особи: проф., д. і. н. Киридон Алла Миколаївна,

                     м.н.с., Тарасюта Катерина Сергіївна                                     

    

   ЗАЯВКА

на участь у роботі Всеукраїнського круглого столу

«СТУДІЇ ПАМ'ЯТІ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

 

Прізвище ___________________________________________________________

Ім’я та по-батькові  __________________________________________________

Місце роботи ________________________________________________________

Посада______________________________________________________________

Науковий ступінь  ___________________________________________________

Вчене звання ________________________________________________________

Коло наукових інтересів______________________________________________

Адреса  _____________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________________

E-mail_______________________________________________________________

 

Назва виступу_______________________________________________________

Тези виступу (до 2 тис. знаків)_________________________________________

 

Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику

     1. До друку приймаються статті виключно за умови їх відповідності вимогам ВАК України до структури наукової статті. Наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

     2. Стаття подається українською або іншими мовами у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows, на дискеті, диску чи електронною поштою.;

     3. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою;

     4. Текст статті має супроводжуватись шифром УДК і трьома анотаціями (українською, російською, англійською на початку статті). Всі анотації повинні містити:

– прізвище, ініціали автора; 

– назву статті; 

- текст анотації (до 50 слів);

 - перелік ключових слів. 

 

– Матеріал в анотації викладають стисло й точно з використанням синтаксичних конструкцій, притаманних мові ділових документів, уникаючи складних граматичних зворотів. Необхідно вживати стандартизовану термінологію, а не маловідомі терміни і символи. Без вживання слів «У статті …» або «Стаття присвячена …».

 

– 5. Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. Щодо символів. В тексті необхідно використовувати лише лапки такого зразку: «», дефіс – це коротке тире «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також в них. Для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».

 

 

Розташування структурних елементів статті

 

  УДК                                                                                               Прізвище І.Б.

 Назва статті

Анотація українською з переліком ключових слів

ПІБ, назва статті, анотація російською з переліком ключових слів

ПІБ, назва статті, анотація англійською з переліком ключових слів

Текст статті

Список використаних джерел

 

     6. Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом після тексту статті з підзаголовком Список використаних джерел і виконується мовою оригіналу. В переліку посилань зазначається загальна кількість сторінок (для книг) або номерів сторінок початку і кінця тексту джерела (для статей). Джерела в переліку посилань нумеруються вручну, без використання функції меню Word «Формат – Список – Нумерований».

     7. Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [7, с.123], де 7– номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2, с.32;9, с.48;11, с.257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк.258, 231зв]. Зразок оформлення посилань додається.

     8. Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (повністю); наукового ступеня, звання, посади, місця роботи; поштового індексу, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти. 

     9. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція матеріали не рецензує і не повертає. У статтю можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити неякісні матеріали без пояснення причин. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.