2019 10 15 stryjek1a

 

 

209 10 15 stryjek2

 

Latem 2019 roku w Polsce ukazała się zbiór dokumentów „Miotła Stalina. Polska północno-wschodnia i jej pogranicze w czasie Obławy Augustowskiej 1945 r.” przygotowany pod redakcją znanych także ukraińskiemu czytelnikowi historyków Łukasza Adamskiego, Grzegorza Hryciuka i Grzegorza Motykę (Warszawa 2019). Pokazuje on zarys działań przeciwpartyzanckich prowadzonych latem 1945 r. zarówno przez oddziały Armii Czerwonej, jak i wojska NKWD na terenie Polski północno-wschodniej i na jej litewsko-białoruskim pograniczu (niektóre z dokumentów, tytułem ilustracji, dotyczą również sytuacji na Łotwie). Główną uwagę autorzy skierowali na obławę przeprowadzoną w lipcu 1945 r. w okolicach Augustowa w Polsce w trakcie której Smiersz rozstrzelał około 600 schwytanych Polaków, co do dziś pozostają bolesną raną dla polskiego społeczeństwa. Egzekucja ta często jest nazywana „Małym Katyniem”. Publikacja wydaje się interesująca również dla ukraińskiego czytelnika. Przede wszystkim dlatego, iż w ocenie autorów opisane obławy prowadzone na północy latem 1945 r. objęły również tereny południowe, a więc pogranicze polsko-ukraińskie. Były one spowodowane chęcią oczyszczenia zaplecza na wypadek fiaska konferencji w Poczdamie i wybuchu III wojny światowej.  W świetle wspomnianej książki warto postawić pytanie, jak wyglądały obławy NKWD na zachodniej Ukrainie oraz to, czy w ich trakcie dochodziło do egzekucji na Ukraińcach, podobnych do tej, jak ta dokonana na Polakach.

Улітку 2019 року в Польщі з’явилася збірка документів «Мітла Сталіна. Північно-Східна Польща та її прикордоння під час Августовської  oблави y 1945  р.». (Варшава 2019), підготовлениx за редакції відомих українському читачеві істориків Лукаша Адамського, Ґжегожа Ґриціука та Ґжегожа Мотики. Документи містять план анти-партизанськиx дій, що проводили влітку 1945 р. війська Червоної Армії та НКВС на північному сході Польщі та її литовсько-білоруському кордоні (деякі документи, як ілюстрація, стосуються також ситуації в Латвії). Автори зосередили свою увагу головним чином на заході, проведеному в липні 1945 року поблизу Августова в Польщі, під час якого бійці "Смершу" розстріляли близько 600 полонених поляків, що залишaється болючую втратoю в пам’яті польського суспільства до сьогодні. Цю втрату часто називають "Малою Катинью". 
 
Видання також видається цікавим для українського читача. Перш за все тому, що, на думку авторів, описані анти-партизанські радянські oблави, проведені на півночі влітку 1945 р., oхоплювали також південні райони, тобто польсько-український кордон. Вони були викликані бажанням очистити прикордонні райони у разі невдачі Потсдамської конференції та спалаху Третьої світової війни. У світлі книги варто поставити запитання: якими були рейди НКВС на західній Україні та чи були страти українців, подібні до тих, що проводилися на поляках?
 
З цієї причини редактори, використовуючи чемність редакторів порталу historiansinua, вирішили опублікувати вступ до збірника у перекладі англійською мовою