2018 11 22 barklay

 

 

Ганна Путова. П е р е д м о в а (Уривки)
     


     Світова документальна спадщина, присвячена насиченим військовим подіям періоду розквіту імперії Наполеона І є настільки великою, що і нині, коли минуло понад 200 років, перед нами розкриваються все нові перлини дипломатики, мемуаристики, епістолярію, які демонструють давно відомі події з несподіваного боку, дають можливість нового аналізу.


     Перед читачем – археографічне видання одного з найпопулярніших мемуарних документів ХІХ ст. – записки генерала М. Б. Барклая-де-Толлі, присвяченої діям 1-ї Західної армії на першому етапі Французько-російської війни 1812 р…


     Постать Михайла Богдановича Барклая-де-Толлі є однією з найдраматичніших у військовій історії ХІХ ст. Це пов’язано з негативною оцінкою сучасниками його діяльності на посаді командувача 1-ю Західною армією.


     “Изображение военных действий Первой армии в 1812 году”, написане М. Б. Барклаєм-де-Толлі невдовзі після відставки з посади командувача 1-ю Західною армією, є не лише докладним зображенням подій, що мали місце у перші місяці після вторгнення Наполеона до Російської імперії. Це також свого роду виправдання, логічне та послідовне обґрунтування своїх дій та описання причин, з яких, на думку автора, вони були єдино правильними.


     Записку М. Б. Барклая-де-Толлі було опубліковано щонайменше два рази. Вперше – у виданні “Чтения в Императорском Обществе истории древностей российских при Московском университете. 1858 р.”1 Але найбільш відомою публікацією є ювілейне видання, здійснене М. Ґастфрейндом до 100-річчя війни 1812 р.2. …


     Перші дні після вторгнення французької армії на територію Російської імперії були настільки болючими, а видима відсутність рішучих дій з боку командувача 1-ю Західною армією і гостре нерозуміння його стратегічних планів давали такий сильний резонанс, що не викликає здивування величезна кількість списків з його пояснювальної записки царю, котрі збереглися до сьогодні. Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі – ЦДІАК України) має у своїх фондах три списки з “Изображения действий Первой армии в 1812 году”. Один з них зберігається у фонді 192, Платон, митрополит Київський і Галицький3. Видатний церковний та громадський діяч митрополит Платон (Городецький) мав широку сферу впливу, контактів та зацікавлень. Тому не викликає здивування і поява у його особовому фонді даного рукопису.


     В опису справу датовано таким чином: “Не раніше 20-х років ХІХ ст.” насправді таке датування прийнятне лише в разі, якщо йдеться про визначення часу створення копії. Оригінал було написано через 2 місяці після складання автором обов'язків головнокомандувача4. Цей список, є найбільш збереженим з усіх, представлених у зібранні ЦДІАК України. Частково це пояснюється високою якістю паперу, на якому зроблено копію, а також нечастим його використанням. Інший список зберігається у фонді 533, Київський військовий губернатор5. Зважаючи на водяні знаки на папері, цю копію було створено не раніше 1820 р. Оскільки даний документ знаходиться у фонді, популярному серед дослідників, він часто використовувався, частково втратив свій первісний вигляд і піддавався реставрації. Третій, найбільш цікавий, список зберігається у фонді 228, Колекція рукописів з історії, літератури і мистецтва6, і має назву “Изображение военных действий I-й армии 1812-го года, изложенное главнокомандующим оною армиею генералом Барклаем-де-Толли с возражением на оное от достоверного и близкого в сей войне соучастника.” Саме цей документ і представлено у даному виданні…


     Зазначений список вирізняє те, що у ньому поруч із текстом Барклая-де-Толлі вписано зауваження іншої особи. Справа являє собою журнал in folio, що складається з декількох зшитків паперу першої третини ХІХ ст., у цупкій обкладинці зі шкіряним корінцем. Фізичний стан справи задовільний; справа має подвійну нумерацію: синім чорнилом (посторінкову) і олівцем (поаркушну, зроблену в архіві); разом 99 аркушів. Текст написано російською мовою.
     Як зазначено вище, справа містить, по суті, два окремих документи: список записки М. М. Барклая-де-Толлі та коментарі, які за обсягом набагато більші за основний текст. Автор списку поділив аркуші на дві колонки. У першій подано текст записки, а друга містить коментарі до відповідних місць тексту. Пропоноване увазі читачів документальне видання представляє спробу упорядника оприлюднити ці два документи у тому вигляді, як вони зафіксовані у справі…
     
     Коментатор не лише прискіпливо та заангажовано аналізує дії російської армії на початку війни, але й робить своєрідні філософські висновки щодо її результатів. Велику цінність становлять його зауваження на пояснення Барклая-де-Толлі, які демонструють бачення описуваних подій з боку 2-ї Західної армії. Завершується коментар чимось подібним до панегірику Росії, який носить впізнавані риси акафісту, виглядає як релігійний гімн, при чому автор настільки захоплюється епітетами, що текст поступово втрачає граматичні зв’язки, перетворюючись на суцільний екстатичний потік, що становить разючий контраст зі стриманим текстом Барклая-де-Толлі, зміст якого автор коментаря піддає критиці.
     Слід зауважити, що сам авторський текст М. Б. Барклая-де-Толлі у представленому документі передано більш точно, якісно і грамотно, ніж у варіантах, що вийшли друком у середині ХІХ та на початку ХХ ст. Очевидно, що опубліковані списки робилися у центральній Росії, і виконавці цих копій були мало знайомі з географічними назвами, згадуваними автором, який описує територію нинішньої Білорусі та півдня Росії, де розгорталися події початку кампанії 1812 р. У списку з коментарями Вістицького можемо побачити цілковито грамотне передання топонімів, що свідчить про обізнаність у цьому питанні копіїста.


     На жаль, сама записка Барклая-де-Толлі нечасто використовувалася у джерелознавстві, зокрема, при виданні ювілейних збірників документів. Наприклад, у збірнику “Отечественная война 1812 г.”, виданому під редакцією Є. В. Тарле, цей документ відсутній7. Можливо, певною мірою це було пов’язано зі стереотипами, що панували протягом минулого сторіччя в історичній науці  у ставленні до особи М. Б. Барклая-де-Толлі і на превеликий жаль подекуди панують дотепер. Нині ми маємо можливість заповнити цю нішу.


     
         
 1. Изображение военных действий первой армии в 1812 году, Главнокомандующего и Военного министра, Барклая-де-Толли // Чтения в Императорском Обществе истории древностей российских при Московском Университете.–Книга 4.–М., 1858.– С. 1-32 (247-279).
2. Изображение военных действий 1812-го года. Сочинение Барклая-де-Толли. Кроме того рескрипты, письма и другие документы, относящиеся до 1812 г., а также выписка из письма купца Чиликина о пребывании французов в Москве. – СПб, 1812. – 104 с.
3. ЦДІАК України, ф.192, оп. 1, спр. 160, арк. 1–24.
4. Балязин.– С. 194.
5. ЦДІАК України, ф. 533, оп. 1, спр. 1551, арк. 1–24.
6. ЦДІАК України, ф. 228, оп. 1, спр. 59, арк. 1–99зв.
7. Отечественная война 1812 г. Сборник документов и материалов/ Под ред. Е. В. Тарле.– М. 1941.– 248 с

.
---------------

Замовлення на книжку: paramonovaf1969@gmail.com