"Історичний вебінар\Historical webinar" prezentuje wyklad Profesora Filipa Wolański z UWra na temat: "Podróże mieszkańców Rzeczypospolitej po Europie od XVI do XVIII w. i ich cele ispecyfika". Podróże w społeczeństwie Rzeczypospolitejpełniły ważną funkcję jako jedna z form komunikacji społecznej. Dzięki nimzdobywano cenną wiedzę o realiach życia w innych krajach, zarówno w Europie jaki po za nią. Rolę podróży jako sposobu zdobywania wiedzy podkreślali pedagodzyw dziełach poświęconych edukacji oraz autorzy kompendiów geograficznych.Zachęcano peregrynantów do opisywania swoich wrażeń. W odpowiedzi na tegorodzaju zalecenia wiele osób udających się w podróż starało się jeszcze w jejtrakcie notować swoje obserwacje na kartach diariuszy lub dzienników, inniodtwarzali je po powrocie do domu. Warto zauważyć, że fakt spisywania wrażeń zperegrynacji świadczy dobitnie o potrzebie dzielenia się doświadczeniami znajbliższymi i szerszym gronem odbiorców.Ważnym aspekt problematyki podróży stanowiątowarzyszące im motywacje. Można je podzielić na kilka grup. Ważnym powodem,dla którego podejmowano peregrynację były cele religijne np.: pielgrzymki domiejsc świętych. Oprócz Rzymu chętnie odwiedzano m.in. Ziemię Świętą. Ważnąkategorię stanowiły również wyjazdy o charakterze edukacyjny, które przybierałyróżne formy. Część młodzieży kierowała się do konkretnych uczelni np.: wNiemczech lub we Włoszech, inni podróżowali po całym kontynencie w celachpoznawczych ucząc się przy okazji. Częstą przyczyną, dla której podejmowanopodróże było wypełnianie zadań związanych z działalnością zawodową np. handlową.Należy również wspomnieć o misjach dyplomatycznych, z których zachowało sięwiele relacji. Oczywiście należy również pamiętać o częstym nakładaniu się nasiebie kilku powodów podróży. Moderatorami webinarium występują doktor Vladyslav Yatsenko i doktor Serhij Seriakow.