Ігор Сердюк – доктор історичних наук, доцент кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, у 2010 році в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» захистив дисертацію "Полкові міста Гетьманщини середини ХVІІІ ст.: історико-демографічний вимір (на прикладі Ніжина, Переяслава й Стародуба)". У 2018 році в Запорізькому національному університеті захистив докторську дисертацію "Дитина й дитинство в Гетьманщині: соціально-історичний та історико-антропологічний виміри".Основні наукові зацікавлення: історична демографія та урбаністика Гетьманщини, останнім часом працює над вивченням проблем дитинства в українському традиційному суспільстві. У 2014 та 2016 рр. мав стажування при факультеті Artes Liberales Варшавського університету. Був учасником міжнародних літніх шкіл «Сравнительный метод в истории и социальных науках: перспективы междисциплинарности» (Пермь, 2013 р.) та «Постать патріарха Йосифа Сліпого в контексті міжнародних церковних і політичних відносин» (Рим, 2017). Отримував гранти Міжнародної асоціації гуманітаріїв (2011) та Наукового товариства імені Шевченка в Америці (2014, 2016).

Основні публікації

Книги: Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст. К.: К.І.С., 2018. 456 с.; Полкових городов обивателі: історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст. Полтава: АСМІ, 2011. 304 с.

Розділи в книгах:  Полкові міста Гетьманщини в другій половині ХVІІІ ст.: економіка та демографія // Українська держава другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.: політика, суспільство, культура.  К., 2014. С. 231–270; Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст. // Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. Т.1: Практики, казуси та девіації повсякдення. К.,. 2012. С. 57–86.

Статті: Контрацепція в суспільстві Гетьманщини та її (не)застосування // Сіверянський літопис. 2017. №3. С. 120–126. - Эмоциональная составляющая убийства «нечистого» ребенка (эпизод из жизни Гетманщины ХVІІІ века) // Антропологический форум. СПб, 2015. № 25. С. 118–144. - Ставлення до хворих дітей і сиріт в суспільстві Гетьманщини (на прикладі долі Романа Краснощоченка та його племінників) // Соціум. Альманах соціальної історії / головний редактор В. Смолій; відповідальний редактор В. Горобець. К., 2015. Вип. 11–12. С. 61–70. - Діти-байстрюки в суспільстві Гетманщини: до постановки питання // Емінак: науковий щоквартальник. – 2017. – №2 (18). Т.3. С. 5–9. - Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 рр. як джерело для вивчення історико-демографічних характеристик міського населення Гетьманщини // Гістарычная ўрбаністыка: асновы метадалогіі і крыніцазнаўчая база: зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я.Купалы; рэдкал. І.В. Соркiна (адк. рэд.) [і інш.]. Гродна: ГрДУ, 2012. С.139–147. - Рец. на: Володимир Маслійчук. Дітозгубництво на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині ХVІІІ ст. Харкiв: Харківський приватний музей міської садиби. 2008. 128 с. ISBN: 978-966-7713-059. // AB Imperio. 2011. №1.  С. 362–369. - Дитяча смертність в містечку Яреськи Миргородського полку (за даними метричних книг другої половини ХVІІІ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2011. №982: Сер. Історія. Вип.44. Спеціальний випуск. С.61–71. - Населення літнього віку у містах Гетьманщини (за даними Румянцевського опису 1765–1769 рр.) // Соціум. Альманах соціальної історії. Вип.9. К., 2010. С. 56–66. - Повторні шлюби в Гетьманщині у другій половині ХVІІІ ст. (за даними метричної книги Христорождественської церкви містечка Яреськи Миргородського полку) // Краєзнавство. К., 2010. Ч. 3–4. С.47–55. - Баба-повитуха в населені ранньомодерного міста (за даними статистичних джерел) // Краєзнавство. 2009. №3–4. С.214–221. - Румянцевская опись 1765–1769 г.г. как источник по демографической истории русского купечества в городах Малороссии // Историческая демография. – Москва – Сыктывкар, 2009. №3 (4). С.19–22. - „Без заплаты, на харчах и одежи хозяйскихъ”: діти в населенні Лівобережного українського лівобережного міста ХVІІІ ст. // Краєзнавство. 2009. № 1–2. С.196–204. - Структура населення міста Переяслава за матеріалами Генерального опису 1765-1769 р.р. (історико-демографічний аналіз) // Київська старовина. 2008. №6. С.3–21.