У 2005 р. закінчив історичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, спеціальність «історія та основи правознавства» (диплом з відзнакою).

У 2008 р. завершив навчання в аспірантурі Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського Національної Академії наук України.

З 2008 р. і дотепер – науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського Національної Академії наук України.

Додаткові місця роботи: 2014-2016 – Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського (м.Київ). З 2016-2017 – Музей видатних діячів української культури (м.Київ)

З 2017 р. – Сумський відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», науковий співробітник; радник з питань регіонального розвитку програми U-LEAD з Європою.

З 2011 р. – кандидат історичних наук, спеціальність 07.00.06 – «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» (тема дисертації: «Епістолярна спадщина Дмитра Багалія як джерело до вивчення громадського життя в Україні кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.»).

Є автором близько 80 наукових та науково-популярних праць в галузі історичних наук, політики пам’яті, а також упорядником тематичних збірників «Україна - Угорщина» і «Україна - Туреччина», випуску журналу «Пам’ятки України»: «Суми – Від Кондратьєвих до Харитоненків». Пам’ятки України. – 2014. – № 4 (квітень). – 72 с.

Є членом редакційної ради «Українського археографічного щорічника».

 

Коло зацікавлень: проблеми історичної пам’яті та суспільних трансформацій, історія українського руху кінця ХІХ – початку ХХ ст., українська історіографія 1920-х рр., історія Голокосту в Україні та пам'ять про Катастрофу, ісламський фундаменталізм, ціннісні орієнтири виборців, урбаністика, музейна та архівна справа.

 

Основні публікації

1. Стариков Г.М. Ісламський фундаменталізм: історія і сучасність. // Сумська Старовина. – 2004. - № XIII-XIV. – С. 136-142.
2. Стариков Г.М. Ісламська модель розвитку як відповідь на виклик сучасності. // ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали четвертої міжнародної науково-теоретичної конференції. 26-27 травня 2005 р. м. Київ. Ч.1. / Ред.: Г.П. Балабанова. – К.: Фенікс, 2004. – С. 154-157.
3. Стариков Г.М. Криза ісламської цивілізації та пошук шляхів її подолання на сучасному етапі. // Філософські науки. – 2006. – С. 243 – 248.
4. Стариков Г.М. Світова релігія давнього світу: культ бога Мітри в історії людства. // Науковий Вісник Чернівецького університету. – 2006. – Вип. 301-302. – С. 165 – 168.
5. Стариков Г.М. Політичне становище Валахії під час правління Влада ІІ (1436-1442, 1443-1446). // Х Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 5-6 жовтня 2006 р.). – С. 154-156.
6. Стариков Г.М. Епістолярій як джерело до вивчення громадсько-політичного життя України другої половини ХІХ ст. // Історичні науки (Збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. – С. 114-118.
7. Стариков Г.М. Листування Д.І. Багалія з редакторами «Київської старовини» як джерело до вивчення творчої співпраці. // Університет. – 2007. – № 4. – С. 59-67.
8. Стариков Г.М. До питання про початок наукової діяльності Д.І. Багалія (1882-1889 рр.) (за матеріалами листування з О.Ф. Бичковим). // Сумська Старовина. – 2007. – № ХХІ-ХХІІ. – С. 15-21.
9. Листування Д.І. Багалія з редакцією журналу «Киевская Старина». / Передмова, упоряд. і комент. Г.М. Старикова. // Сумська Старовина. – 2007. – № ХХІ-ХХІІ. – С. 22-55.
10. Листи Дмитра Багалія до Олександра Оглоблина. / Передмова, упоряд. і комент. Г.М. Старикова. // Сумський історико-архівний журнал. – 2007. – № ІІ-ІІІ. – С. 128-151.
11. Стариков Г.М. Д.І. Багалій і український національний рух кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Сумська старовина. – 2008. – № ХХІV. – С. 137-145.
12. До біографії та епістолярної спадщини М.М. Бакая. // Передмова, упорядкування і коментарі Г.М. Старикова. // Сумський історико-архівний журнал – 2008. – № ІV-V. – С. 118-144.
13. Стариков Г.М. Постать Д.І. Багалія в українській історіографії. // Історіографічні дослідження в Україні. – 2008. – Вип. 19. – С. 259-282.
14. Стариков Г.М. Стан архівної справи на Україні у першій половині 20-х років ХХ ст. (за матеріалами листування Д.І. Багалія) / Г.М. Стариков // Сумська старовина. – 2009. – № ХХVІ-ХХVІІ. – С. 177-181.
15. Стариков Г.М. Діяльність Комісії із вивчення соціально-економічної історії України XVIII-XIX ст. / Г.М. Стариков // Сумська старовина. – 2009. – № XXVIII-XXIX. – С. 43-58.
16. Стариков Григорій. До питання про дослідження епістолярної спадщини Дмитра Багалія / Г.М. Стариков // Збірник Харківського Історико-Філологічного Товариства. – 2009. – Нова серія. Том 13. – С. 37-40.
17. Стариков Григорій. Рец. на: [Чотири розповіді про Дмитра Багалія / Упоряд., переднє слово О. Багалій. — Харків: Видавництво «САГА», 2007. — 94 с.] / Г.М. Стариков // Схід-Захід. Історико-культурологічний збірник. – 2009. – Вип. 13-14. – С. 406-408.
18. Стариков Г.М. Матеріали до біографій Петра та Олександри Єфименків // Сумський історико-архівний журнал. – 2009. – № VI-VIІ. – С. 36- 61.
19. Стариков Г.М. Листи О.П. Оглоблина до Д.І. Багалія як джерело до історії створення та діяльності Комісії із вивчення соціально-економічної історії України ХVIII-ХХ ст. (1929-1934 рр.) // Сумський історико-архівний журнал. – 2010. – № Х-ХІ. – С. 83-113.
20. Стариков Г.М. Рецензія на видання Правдиве українське серце. Олександр Рибалко / Упорядники Ігор Гирич та Катерина Рибалко. – Київ: Видавничий дім «Простір», 2010 // Сумський історико-архівний журнал. – 2010. – № Х-ХІ. – С. 261-262; Те саме: Критика. – 2010. – листопад-грудень (Рік ХІ, число 11-12 (157-158). – С. 41.
21. Стариков Г.М. Листи Дмитра Багалія до Опанаса Бичкова / Український археографічний щорічник. – 2010. – Вип. 15. – С. 434-475.
22. Стариков Г.М. Огляд видання Дрогобицький краєзнавчий збірник / ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Я. Ісаєвич та ін. – Вип. ХІІІ. – Дрогобич: КОЛО, 2009. – 412 С. / Український археографічний щорічник. – 2010. – Вип. 15. – С. 664-669.
23. Стариков Г.М. Чернетка однієї праці Дмитра Багалія // Сумський історико-архівний журнал. – 2011. – № ХІІ-ХІІІ. – С. 80-83.
24. Стариков Г.М. Останні листи Олександри Єфименко // Сумський історико-архівний журнал. – 2011. – № ХІV-ХV. – С. 65-68.
25. Академія пам’яті Ярослава Дашкевича (25. 02. 2011) / Стариков Г.М. // Сумський історико-архівний журнал. – 2011. – № ХІІ-ХІІІ. – С. 206-209.
26. Григорій Стариков. Долаючи ілюзію двох історичних пам’ятей: про книгу Ігоря Гирича «Історичні причини наших поразок і перемог» // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2011. – № 6. – С. 20; Те саме: Критика. – Число 7-8 (165-166). Липень-серпень 2011. – С. 9.
27. Стариков Г.М. Хроніка наукового життя (145 років з дня народження М.С. Грушевського, 175 років з дня народження О.Я. Кониського, 75 років Інституту історії, презентація книги Тимоті Снайдера «Криваві землі») // Сумський історико-архівний журнал. – 2011. – № ХІV-ХV. – С. 252-254.
28. Стариков Г.М. Рец. на: Однороженко О. Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада. – К.: Темпора, 2011. – 422 с.; іл. // Сумська старовина. – 2011. – № ХХХV. – С. 211-212.
29. Стариков Г.М. Рец. на: «Українські декабристи чи декабристи на Україні?»: Рух декабристів очима істориків 1920-х років / Упор., вступ. ст. та прим. Григорія Казьмирчука та Юрія Латиша. – К.: Логос, 2011. – 195 с. // Критика. – 2012. – Рік ХVI, Число 5 (175). – С. 30.
30. Стариков Г.М. «Зачистка ідеологічної території напередодні заснування Інституту історії АН УРСР. Д.І. Багалій і більшовицька репресивна машина в останні роки життя» // Історіографічні дослідження в Україні. – Випуск 22: Доповіді та матеріали Міжнародної наукової конференції “Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття”, 20–21 жовтня 2011 р., м. Київ / Ред. кол.: В.А.Смолій (голова), О.А.Удод (відп. ред.) та ін. – К.: Інститут історії України, 2012. – C. 665-680.
31. Записано інтерв’ю з Ігорем Гиричем, яке розміщено на сайті historians.in.ua (режим доступу: http://historians.in.ua/index.php/intervyu/409-ihor-hyrych-ukrainska-istorychna-nauka-maie-navit-deiaki-elementy-pidnesennia)
32. Опубліковано на сайті historians.in.ua фрагменти з ненадрукованого щоденника Олександра Кониського (режим доступу: http://historians.in.ua/index.php/statti/416-hryhorii-starykov-kyiv-dumky-i-pomitky-oleksandra-konyskoho)
33. Опубліковано на сайті historians.in.ua фрагменти з юнацького щоденника Сергія Єфремова: http://historians.in.ua/index.php/statti/436-hryhorii-starykov-yunatskyi-shchodennyk-serhiia-yefremova
34. Стариков Г.М. Ігорю Гиричу – 50 // Сумський історико-архівний журнал. — 2012. — № . — С. 166-167.
35. Стариков Г.М. Чернетка виступу Д.І.Багалія на І з’їзді архівних працівників РСФРР (14–19 березня 1925 року) // Український археографічний щорічник. – Вип. 16/17. – К., 2012. – С. 432-437.
36. Стариков Г.М. Два листи Дмитра Іловайського з “Автобіографії” Дмитра Багалія // Український археографічний щорічник. – Вип. 16/17. – К., 2012. – С. 713-714.
37. Григорій Стариков. Призабуті імена: Микола Бакай. Режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/579-hryhorii-starykov-pryzabuti-imena-mykola-bakai
38. Григорій Стариков. Рец. на: «Підгайці та Підгаєччина» / Упор. С. Колодницький. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2012. – 768 с. Режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/novi-knizhki/588-pidhaitsi-ta-pidhaiechchyna--upor-s-kolodnytskyi--ternopil-tzov-terno-hraf-2012--768-s
39. Григорій Стариков. На згадку про Олександру та Тетяну Єфименків. Режим доступу:
http://historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/607-hryhorii-starykov-na-zhadku-pro-oleksandru-ta-tetianu-yefymenkiv
40. Григорій Стариков. АНДРЕАСУ КАППЕЛЕРУ – 70! Ювілейна стаття про Андреаса Каппелера (біографія та бібліографія) / режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/institutsiji-istorichnoji-nauki-v-ukrajini/855-hryhorii-starykov-andreasu-kappeleru-70
41. До 120-річчя з дня народження Василя Базилевича (1893-1942). Григорій Стариков. БУДУКАНСЬКИЙ І ТАГАНРОЗЬКИЙ ПЕРІОДИ ЖИТТЯ ВАСИЛЯ БАЗИЛЕВИЧА (ЗА ЛИСТАМИ ВЧЕНОГО ДО НАТАЛІ ПОЛОНСЬКОЇ-ВАСИЛЕНКО 1938-1941 рр.) / режим доступу:http://www.historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/873-hryhorii-starykov-kyiv-budukanskyy-i-tahanrozkyy-periody-zhyttya-vasylya-bazylevycha-za-lystamy-vchenoho-do-natali-polonskoyi-vasylenko-1938-1941-rr
Друкований варіант цієї статті: З любов’ю до народів: Ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Всеволода Івановича Наулка з нагоди 80-ліття від дня народження. – К., 2013. – С. 210-220.
42. Григорій Стариков. Щоденник Олександра Кониського // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. – Том CCLXV. – Праці Історично-філософської секції. – Львів, 2013. – С. 387-450.
43. Дмитро Гордієнко, Григорій Стариков. Листування Дмитра Багалія та Єгора Редіна // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Збірка наукових праць присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863 — 1908). К, 2013. - С. 176-200.
44. Інтерв’ю з Георгієм Папакіним: http://www.historians.in.ua/index.php/intervyu/1020-heorhii-papakin-spodivaius-shcho-boh-dast-meni-syly-i-nasnahu-zdiisnyty-tse

Упорядкування:

45. Єфремов С. Щоденник; Про дні минулі: (Спогади) / Упорядкування: І.Гирич; підготовка текстів: В.Плачинда, Л.Білик, Г.Стариков; коментарі: В.Плачинда, Н.Плачинда, В.Пономарьов, Л.Портнова, Г.Стариков. – К.: Темпора, 2011. – 792 с.
46. Хроніка 2000. Український культурологічний альманах. Україна – Угорщина. У 2-х частинах / Упорядник Григорій Стариков.
№ 2 (88). – 2011. – 364 с.
№ 3 (89). – 2011. – 462 с.
47. Гирич Ігор Борисович: (Біобібліографічний покажчик) / Упоряд. В. Кравченко, Г. Стариков, Я. Федорук; наук. ред. К. Козелецька, Я. Федорук. – К., 2012. – 80 с.