Основні публікації:

Редаговані книжки:

Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.): У 3-х частинах / Відп. ред. В. М. Даниленко. Київ: Інститут історії України НАН України, 2010

Статті:

Історія радянської України в бібліографічних покажчиках англомовних праць другої половини ХХ століття // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика. Вип. 18. Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. С. 298–323

Славяноведческая проблематика в контексте американской и канадской советологии во время «холодной войны» // Другі Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыалы. Том. 2. Kaunas: Vytautas Magnus University Press, 2013. С. 161–165

Методика візуальної історії в англо-американських ґендерних студіях з історії Радянського Союзу // Семіосфера радянської культури: знаки і значення. Вип. 2 / Відп. ред. В. Хархун. Київ, Ніжин: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2011. С. 215–222

Економіка України в добу застою (1965–1985) (у співавт. з В. Крупиною) // Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: В 2 т. Т. 2. Київ: Ніка-Центр, 2011. С. 457–498

Рецензія на: Україна модерна. Вип. 4 (15): Память як поле змагань. К.: Критика, 2009. 353 с. // Український історичний журнал. 2011. № 1. С. 210–215

Соціальна історія СРСР в американській історіографії: теоретичні дискусії 1980–2000-х рр. // Український історичний журнал. 2010. № 4. С. 170–191

Соціальна історія повоєнної України: досвід української та англомовної історіографії // Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.). Ч. 1–2. Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. С. 73–138

Соціальна стратифікація радянського суспільства: концептуальні пошуки в англомовній історіографії другої половини ХХ – початку ХХІ ст. // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика. Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. С. 104–117

История крымских татар периода позднего сталинизма и хрущевской «оттепели»: экскурс в англоязычную историографию // Проблемы отечественной истории: источники, историография, исследования. Сборник научных статей / Отв. ред. М. В. Друзин. – СПб.; К.; Мн.: Санкт-Петербургский институт истории РАН; Институт истории Украины НАН Украины; Белорусский гос. ун-т, 2008. С. 247–259

Коментування:

Вибрані праці академіка В. І. Вернадського. Т. 1: Володимир Іванович Вернадський і Україна. Кн. 2: Вибрані праці. Київ: НАН України та ін., 2011 (у співавторстві)

Вибрані праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2: Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими: У 2-х книгах та 3-х частинах. Київ: НАН України та ін., 2011–2012 (у співавторстві)