Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України “КПІ”

Факультет соціології і права

Кафедра політології, соціології та соціальної роботи

Наукове товариство студентів і аспірантів ФСП 

Талліннський технологічний університет,

Талліннська школа економіки та бізнес адміністрування,

Кафедра міжнародних відносин 

Університет Корвінус, Будапешт,

Факультет економіки 

Університет Оксфорд Брукс,

Кафедра соціальних наук,

Дослідницька група з європейської політики та суспільства 

Вестон консалтінг, Варшава, Польща 

Академія державного управління при Президентові Киргизької республіки 

Журнал «Эксперт – Юг Росси», Російська Федерація 

Міжнародна конфліктологічна асоціація, Москва, Російська Федерація 

Россотрудничество, Представництво в Україні 

Інститут соціології НАН України,

Відділ соціології культури та масової комунікації 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Соціологічний факультет

 

Міжнародна науково-практична конференція з соціології 

«Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів» 

28-29 листопада 2013 

Інформаційний лист 

Шановні колеги!    

      Маємо честь запросити вас до участі в роботі Міжнародної науково-практичної конференції  з соціології «Український соціум в контексті глобальних процесів: варіації модерну та модернізації», яка відбудеться 28-29 листопада 2013 в НТУУ "КПІ" на базі факультету соціології і права. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти, журналісти.

      За матеріалами конференції буде видано збірку тез. Учасники конференції можуть опублікувати статті у збірнику наукових праць «Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право», який є фаховим з соціології і буде виданий після проведення конференції.    

      Обґрунтування теми конференції     

      Провідні представники сучасної світової соціології дійшли консенсусу, що вивчення походження, сучасного стану, динаміки та варіацій модерну на глобальному, національному, регіональному та локальному рівнях є одним зі центральних завдань соціологічної науки сьогодні. Сьогодні вчені-соціологи усвідомлюють, що жодне суспільство не є взірцевим з огляду на свій ступінь модернізації, відтак модернізація залишається нагальним завданням – теоретичним та практичним – для більшості соціумів глобальної спільноти.  Наявним є суспільно-політичний запит на розробку концептуальної системи координат з метою осягнення рушійних сил  модерну (модернів) та розробки приписів для політики модернізації.

      Конференція має на меті запропонувати простір для дебатів щодо таких фундаментальних питань:

      1) Чи є підстави в суспільствознавців продовжити оперувати концепцією західноцентричного, модерну, чи ця євроцентрична позиція має поступитися місцем ідеї множинних, географічно та хронологічно гетерогенних модернів?

      2) Чи можлива модернізація за структурних умов модерної капіталістичної світ-системи? Якщо відповідь на це дослідницьке питання є ствердним, то постає проблема формулювання практичної політики модернізації, що спрямована на реалізацію творчого та благого потенціалу модерну.

      3) Якими є рушійні сили та перешкоди на шляху модернізації?

      4) Як співвіднести імперативи модернізації у рамках національної держави зі викликами сучасної капіталістичної світ-системи / глобалізацією? 

Напрямки роботи конференції: 

Секція 1. Модерн/модерни та модернізація в контексті сучасного соціологічного дискурсу

Науковий керівник: д.соц.н., професор Кутуєв П.В.

Секретар: к.соц н., доцент Майструк Н.О.

1. Від соціології модернізації до модернізації соціології: трансформація соціологічного знання у контексті динаміки глобальних модернів.

2. Національна держава, модернізація та глобалізація.

3. Дві версії модерної соціальної реальності: оптимізм модернізаторів versus песимізм світ-системних аналітиків.

4. Варіації постленінізму та перспективи модернізації України.

5. Соціальна структура модерну та глобалізація: мобільність versus іммобільність.

6. Цінності доби модерну та постмодерну: конфлікт та взаємопроникнення.

Електронна адреса секції для надсилання тез та заяв: 01socio@gmail.com 

Секція 2. Політичні та ідеологічні виміри модернізації: Україна і світ

Науковий керівник: к.філос н., доц. Слушаєнко В.Є.

Секретар: к.філос н. Радей А.С.

1. Національна держава в епоху глобальної демократії та глобального громадянського суспільства: Україна та світ.

2. Імперативи глобального капіталізму та перспективи національної держави.

3. Множинні модерни та політичні ідеології: ідеологічні конфлікти в постленінській Україні та глобальна арена.

4. Масова свідомість населення України та зовнішньополітичні орієнтації: Україна поміж Сходом та Заходом.

5. Модерні соціально-політичні порядки та релігія: типи взаємодії.

6. Націоналізм та національна ідентичність в Україні та світі. 

7. Соціальний базис піднесення крайніх правих партій та рухів в Україні та Європі.

8. Можливості для реалістичної лівої політики в глобальному світі та імплікації для України. 

Електронна адреса секції для надсилання тез та заяв: 02socio@gmail.com 

Секція 3. Соціальна держава, соціальна політика, соціальна робота: зарубіжні та вітчизняні практики

Науковий керівник: д.філос.н., професор Халамендик В.Б.

Секретар: викладач Мігалуш А.О.

1. Інституції держави загального добробуту та соціальна політика в Україні.

2. Соціальна криза, аномія та соціальна терапія у суспільстві, що радикально змінюється: роль соціальної роботи в Україні.

3. Гегемонія неолібералізму та її альтернативи: від соціального виключення до соціального залучення.

4. Проблеми бідності та андеркласу в соціології та соціальній роботі: концепції та шляхи подолання.

Електронна адреса секції для надсилання тез та заяв: 03socio@gmail.com 

Секція 4. Інноваційний розвиток: економіка, політика, наука, освіта

Науковий керівник: к.філос.н., доцент Пиголенко І.В.

Секретар: викладач Лисенко М.В.

1. Інноваційний розвиток суспільства: стратегічні завдання, динаміка, показники та індикатори виміру.

2. Науково-дослідницька діяльність як фактор інноваційного розвитку.

3. Інноваційний вимір якості вищої освіти в сучасній Україні.

4. Глобалізаційні виклики та інновації в системі ринкових відносин: сучасні світові тенденції.

5. Нормативно-правове регулювання інноваційної діяльності в Україні.

6. Політичний та управлінський контекст інноваційного розвитку: Україна і світ.

Електронна адреса секції для надсилання тез та заяв: 04socio@gmail.com 

      Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька. 

Для участі в конференції потрібно до 8 листопада 2013 року надіслати: 

1. Тези, обсягом 2 сторінки, формат А4 з полями праворуч, знизу, зверху та ліворуч – 2 см. Шрифт Arial, кегль 12, інтервал – 1,5. Назва доповіді друкується великими літерами по центру.

      Обов’язковою є наявність електронного варіанту тез в форматі файлів MS Word: doc або rtf, який надсилається на електронну адресу Вашої секції.

      Назва файлу тез та заяви повинні носити прізвище учасника, наприклад:  Іванов_тези.doc, Іванов_зава.doc

      Розташування на сторінці. У правому верхньому куті – прізвище та ініціали автора і місто, яке він представляє (для гостей з інших країн – назва країни) – виділяється курсивом. Нижче вказується електронна пошта автора. Через рядок – назва доповіді (жирним шрифтом). У наступному - друкується текст тез.       

2. Заявку на участь, в якій має бути вказано:

   1. Прізвище, ім’я та по-батькові учасника.

   2. Секція, в якій планується виступ.

   3. Назва організації (ВУЗу) та її адреса.

   4. Посада, науковий ступінь (якщо є).

   5. Домашня адреса (з поштовим індексом).

   6. Контактний телефон.

   7. Контактний e-mail.

   8. Потреба в поселенні (дата приїзду та від’їзду; приблизний час прибуття – ранок, день, вечір).

   9. Повідомити, чи потрібні для виступу додаткові технічні засоби.

3. Рекомендаційний лист від наукового керівника (для студентів). 

Тези, які не відповідатимуть вказаним вимогам, прийматися до розгляду не будуть.     

      Оргкомітет залишає за собою право відбору тез у відповідності до тематики конференції та вимог оформлення матеріалів. За зміст тез несе відповідальність автор.

     

      Оргвнесок. Розмір оргвнеску для участі в конференції складає:

- для учасників з України – 125 грн.;

- для учасників з країн СНД – 150 грн. (еквівалент =15 Euro);

- для учасників з країн далекого зарубіжжя – 200 грн. (еквівалент = 20 Euro).

     

      ОРГВНЕСОК СПЛАЧУЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ!

       Оргвнесок включає в себе вартість програмних матеріалів, видання збірки тез конференції, участь в усіх заходах, які будуть проходити в рамках конференції. Конвертація з іноземних валют в гривню здійснюється за курсом Національного Банку України (НБУ) на момент сплати оргвнеску. 

      Після сплати оргвнеску рекомендуємо надіслати на електронну пошту вашої секції фотокопію квитанції.     

      Проїзд, проживання та харчування здійснюється учасниками конференції за власний рахунок!

      Учасники, які не змогли приїхати на конференцію, але здійснили оплату оргвнеску, можуть отримати збірку тез поштою. Вартість відправки однієї збірки тез по Україні –  25 грн.; в країни СНД – 80 грн. (вартість поштових послуг, витратних матеріалів).

      Інформація (розрахунковий рахунок та інші реквізити) щодо перерахування оргвнеску для участі в конференції буде надіслана на e-mail учасника конференції з запрошенням після перевірки надісланих на конференцію матеріалів.

      Після отримання запрошення потрібно перерахувати оргвнесок протягом трьох банківських днів. Учасники конференції з інших країн мають можливість сплатити оргвнесок при реєстрації на конференції, поштовим переказом (адреса буде вказана в листі-запрошенні). 

      Увага! Оргкомітет забезпечує проживання учасників у гуртожитку лише у випадку, коли потреба в поселенні була зазначена в заяві. (Наприклад, приїзд 28 жовтня – ранок, виїзд 29 жовтня - вечір). Орієнтовна вартість проживання -100 грн. за одну добу.        

НАУКОВІ СТАТТІ     

      Учасники конференції можуть надіслати наукові статті, які після анонімного рецензування можуть бути опубліковані у фаховій збірці наукових праць з соціології «Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право», після проведення конференції.

      Вимоги до оформлення статей дивіться у Додатку.

      До статті необхідно подати заяву,  в якій обов’язково вказати:

1. Прізвище, ім’я та по-батькові.

2. Назва організації (ВУЗу) та її адреса.

3. Посада, науковий ступінь (якщо є).

4. Домашня адреса (з поштовим індексом).

5. Контактний телефон.

6. Контактний e-mail.

      Тексти статей надсилати на адресу: sociopolit@i.ua

З питань щодо публікації наукових статей звертайтесь за телефоном:  +38-093-006-69-04  Дар’я Зубенко

Адреса редакції наукових статей: 03056, Київ, проспект Перемоги 37, корпус 7, к . 506.                       Тел. (044) 454 94 03

ОПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ НАУКОВИХ СТАТЕЙ - ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ, ЩО ВАША СТАТТЯ ВКЛЮЧЕНА ДО «ВІСНИКА»!

 

Детальну інформацію з питань конференції можна отримати: 03056 м. Київ, пр. Перемоги 37, корп.7, к. 506

Контактні телефони оргкомітету:  Раптова Оксана +38-097-841-16-27

Зезенько Людмила +38-063-105-16-32

E-mail для організаційних питань:  2010socio@gmail.com

З питань проживання звертайтесь за тел.:  Северинчик Олексій +38-067- 297-96-79

 

   Сайт конференції: http://fsp.kpi.ua/news/konferenciya-variaci%D1%97-modernu-ta-modernizaci%D1%97-ukra%D1%97nskij-socium-v-konteksti-globalnix-procesiv.html

     

      З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ

Додаток

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

      Редакція розглядатиме лише матеріали, зміст яких оформлений відповідно до Постанови ВАК України  № 7-06/1  від 15 січня 2003 р.

      Обсяг статей (разом із малюнками й таблицями) не повинен перевищувати 0,5 др. арк. (12 стор.).

      Текст статей необхідно подавати на дискетах, сформованих у Word 6.0 або Word 7.0 (основний текст: шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5). Текст статті подається роздрукованим у двох примірниках. Другий примірник підписується автором (авторами) статті.

Формат аркушів А4 (210x297 мм).

Відступи: зліва -3,0 см, справа - 3,0 см, зверху -3,0 см,   знизу -3,0 см.

У першому рядку зліва вказується УДК;

• наступний  рядок - назва статті великими літерами  (розмір шрифту  14, жирний) по центру;

• наступний рядок - ініціали і прізвище автора і співавторів (розмір шрифту 12, жирний) по центру;

• наступний рядок - вчений ступінь,  вчене звання,  посада автора (розмір шрифту 12, курсив) по центру;

• наступний рядок - назва навчального закладу (розмір шрифту 12, курсив) по центру;

• через рядок - основний текст статті. Розмір абзацу - 1,25 см.

      В кінці статті через рядок подається список літератури, в якому необхідно вказати: авторів видання, назву, місто видання, видавництво, повний обсяг видання; для періодичних видань - вказати номер видання та сторінки, на яких розміщений матеріал.

На окремому аркуші (файлі) подаються:

анотації,   підготовлені   українською,   російською  та   англійською   мовами

обсягом до 400 знаків;

перелік ключових слів (до 5).

      Таблиці та малюнки подаються на окремих аркушах (файлах). Заголовки таблиць розміщують по центру (розмір шрифту 14, жирний), а нумерація праворуч таблиці. Розмір шрифту для набору текстів таблиці 12. Підписи під малюнками розміщують по центру (розмір шрифту 14). Місце таблиць та малюнків вказують на полях надрукованого тексту.

      Для студентів та аспірантів обов’язковою є рецензія наукового керівника.