Пріоритет надається роботам, присвяченим східним регіонам України, україно-російським взаєминам, українській діаспорі в Росії, а також дослідженням з інтелектуальної історії, історичної пам’яті, політики ідентичності, політичних і адміністративних еліт, урбаністики, регіоналістики, культурної антропології, освіти, компаративістики.

      На конкурс не приймаються роботи, нагороджені іншими преміями чи відзнаками або представлені для участі в інших конкурсах.

      Конкурсні роботи подаються в друкованому вигляді у двох примірниках українською мовою (поля 2x2x2x2 см, 12 кегль, подвійний інтервал), загальним обсягом до 80 тис. знаків з пробілами (до 50 сторінок). Резюме до 1 сторінки.

      Роботи подаються під девізом. Імена автора (авторів), наукового керівника, відомості про адресу та установу, де виконувалася робота, на титульному аркуші не вказуються.

      У запечатаному конверті подаються такі відомості: прізвище автора (авторів), адреса (домашня і службова), біографічні дані автора, наукового керівника роботи; до них додаються рекомендація вченого, що є фахівцем з відповідної проблематики. Усі документи мають бути підписані й засвідчені за місцем навчання.

      Термін представлення робіт на конкурс – до 1 березня 2014 року (за поштовим штемпелем).

      Переможцям будуть вручені почесні відзнаки та грошова винагорода.

      Рукописи не повертаються.

      Адреса конкурсної комісії: 61077 м. Харків, майд. Свободи, 6, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, кафедра українознавства (з позначкою: «Конкурс»), Н. С. Серьогіна.

      Е-mail: koweui@gmail.com