До участі в конференції запрошуються студенти, науковці, професіонали-практики.

Матеріали конференції публікуються окремою збіркою.

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська, польська.

У рамках конференції планується робота таких секцій:

1. Історія охорони здоров’я.
2. Економіка охорони здоров’я.
3. Організація охорони здоров’я.
4. Соціально-філософські та духовні аспекти здоров’я.
5. Медична соціологія.
6. Персоналії видатних організаторів охорони здоров’я.
7. Медична освіта: історія і сучасність.
8. Біоетика та освітні перспективи.
9. Соціально-історичні аспекти ґендерної проблеми в контексті «Медицина та суспільство».

Тези наукових доповідей публікуватимуться на сайті університету з 4 по 11 листопада 2013 р. За результатами конференції планується видання збірника тез наукових доповідей, розсилку якого авторам оргкомітет гарантує. Збірник видаватиметься із залученням авторських коштів. Організаційний внесок для участі в конференції складає 100 (сто) гривень.

Реквізити для оплати через відділення Приватбанку: номер карти 4405885009459709 (без комісії), Демочко Г.Л.

Реквізити для оплати через WebMoney: U247238818247 Демочко Ганна Леонідівна (у примітках вказувати прізвище платника).

Фото або скановане зображення квитанції про сплату висилається на e-mail оргкомітету обов’язково. На одну наукову працю надсилається один примірник збірника на адресу автора (першого співавтора). Для отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 25 гривень за кожен додатковий примірник, про що необхідно вказати у квитанції.

Для участі в конференції необхідно подати оргкомітетові до 1 червня 2013 р. тези наукових доповідей та анкету-заявку. Текст тез і анкета-заявка подаються в одному файлі з назвою, що відповідає прізвищу автора (першого співавтора) на латиниці, на електронну адресу ademochko@gmail.com. Тему електронного листа слід визначити, як «Конференція». Після закінчення терміну подання матеріалів оргкомітет електронною поштою повідомить учасникам адресу сайту конференції та її програму.

Вимоги до оформлення тез:

Матеріали подаються у форматі «*.doc» редактора Microsoft Word 97-2003. Обсяг – 1-4 стор.; всі обереги по 2 см; шрифт Times New Roman № 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 12,5 мм. Перший рядок – назва секції – вирівнювання по правому краю; другий рядок по центру – назва доповіді великими літерами напівжирним шрифтом; третій рядок по центру – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи повністю курсивом. Через пропущений інтервал – тези доповіді. Посилання в тексті подаються в квадратних дужках із вказівкою в них порядкового номера і через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад [6, с. 34, 47]. Посилання на декілька джерел розділяються крапкою з комою, наприклад [1; 4]. Лапки у тексті застосовувати за зразком «лапки». Список літератури подається наприкінці тез виключно в порядку появи посилань. Правила оформлення списку літератури – відповідно до чинного міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Сторінки рукопису не друкуються. Автор відповідає за вірогідність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел і посилання на них.

Зразок:

1. Історія охорони здоров’я

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ХАРКОВІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

доктор історичних наук професор Робак І. Ю., завідувач кафедри суспільних наук Харківського національного медичного університету

На початку ХХ ст. в Харкові…(і далі тези доповіді).

ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА:

  1. Бюджет Харькова на 1914 год // Харьковские ведомости. – 1914. – 14 янв.
  2. Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905): ист. моногр.: в 2 т. / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Репр. изд. – Х.: [б. и.], 1993. – 2 т. – 697 с.
  3. Антонов А. Л. История Харьковского городского самоуправления, 1654–1917 / А. Л. Антонов, В. Л. Маслийчук, А. Ф. Парамонов. – Х.: Регион-информ, 2004. – 191 с., [8] л. ил.

Адреса оргкомітету:

кафедра суспільних наук; Харківський національний медичний університет; проспект Леніна, 4; Харків; Україна; 61022. Телефони: +38057-707-73-47; +38057-707-73-37. E-mail: ademochko@gmail.com. Телефон заступника голови оргкомітету Демочко Ганни Леонідівни +38063-687-56-93.

Анкета-заявка: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада (курс), робоча та домашня адреси, контактні телефони, е-mail (обов’язково), секція, назва доповіді, кількість оплачених примірників збірника.

Порушення умов, що викладені в даному листі, можуть спричинити відмову в публікації надісланих матеріалів.

ОРГКОМІТЕТ.