Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Katedra Historii Kultury

 

                                                                            Z  a  p  r  a  s  z  a  m  y  

                                                  do udziału w konferencji naukowej

 

                                              Cywilizacja prowincji  Rzeczypospolitej szlacheckiej                      

                         Spotkanie II:  Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej

 

                Konferencja Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej, zorganizowana po raz pierwszy przed dziesięciu laty w zabytkowym pałacu w Lubostroniu, zgromadziła kilkudziesięciu  badaczy z całej Polski: historyków, antropologów, archeologów, etnologów, historyków sztuki. W tym interdyscyplinarnym ujęciu uwzględnione zostały zarówno kwestie semantyczno-metodologiczne, jak też problemy szczegółowe związane z życiem społecznym, kulturą, sztuką i procesami cywilizacyjnymi prowincji dawnej Rzeczypospolitej. Zaprezentowany materiał badawczy upowszechnił, wydany w 2004 r. tom: Cywilizacja prowincji  Rzeczypospolitej szlacheckiej

Nowe perspektywy badawcze, które zarysowała pierwsza konferencja, skłaniają do kontynuowania dyskusji, ogniskowanej tym razem na wybranych sferach cywilizacji prowincji. Pod hasłem: Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej, proponujemy cykliczne (co dwa lata) konferencje  tematyczne.

Na rok 2013 Katedra Historii Kultury Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego planuje  spotkanie drugie, poświęcone szeroko rozumianej kulturze sepulkralnej, w jej wymiarze materialnym i duchowym. Zapraszamy do uczestnictwa przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: historii, historii literatury, muzykologii, historii sztuki, archeologii, antropologii, kulturoznawstwa, religioznawstwa, etnologii, konserwacji zabytków, etc. Wyrażamy nadzieję, że konferencja przyniesie monograficzny zarys podjętego zagadnienia, a jej dorobek zostanie opublikowany w tomie: Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej, t. II: Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej.

Organizatorzy

prof. dr hab. Andrzej Klonder                                 prof. UKW dr hab. Aleksander Jankowski

Sekretarze

dr Barbara Gawęcka                                                dr Anetta Głowacka-Penczyńska


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  • Termin konferencji: 17-18 październik 2013 r.
  • Szacunkowy koszt udziału w Konferencji wynosi 300 zł. Obejmuje: materiały konferencyjne, uroczystą kolację, publikacje artykułów konferencyjnych po uzyskaniu pozytywnej recenzji;
  • Na wygłoszenie referatu przewidujemy ok. 20 minut;
  • Zgłoszenia wraz z abstraktem prosimy nadsyłać do końca marca 2013 r.

- pocztą elektroniczną na adres cywilizacjaprowincji@wp.pl

- lub na adres

Katedra Historii Kultury

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz


KARTA ZGŁOSZENIA

Konferencja naukowa nt.:

Cywilizacja prowincji  Rzeczypospolitej szlacheckiej

                         Spotkanie II:  Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej

Bydgoszcz, 17-18 października 2013 roku

Imię i nazwisko

Nazwa i adres Uczelni /  Wydziału

Tytuł / stopień naukowy

Kontakt (numer telefonu, e-mail)

Adres do korespondencji

Dane do faktury (pełna nazwa instytucji, dokładny adres z kodem pocztowym, NIP)

Temat referatu:

Abstrakt, tezy wystąpienia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konferencji w zakresie związanym z moim udziałem w konferencji.

………………………………                                              ……………………………

Miejscowość, data                                                                 Podpis uczestnika konferencji