робота конференції планується навколо низки проблемних вузлів, тем, напрямків, зокрема:

  • «Київська старовина» і формування історичного знання в останній третині XIX – на початку XXI ст.
  • Репрезентація актуальних науково-історичних проблем і тогочасного життя української науки на сторінках «Київської старовини».
  • «Киевская старина» та книжкова культура кінця XIX – початку XX ст.
  • «Київська старовина» в системі журнальної періодики.
  • Редакційна стратегія і тактики (роль цензури, етичних норм і т.д.), ідейні й тематичні пріоритети.
  • Портрети та особи «Київської старовини»: Personalia, біографістика, (видавці, редактори, автори, герої, благодійники).
  • «Киевская старина»: видавничий процес, традиції, новації, особливості.
  • «Київська старовина» на журнальному ринку науково-історичної періодики кінця XIX – початку XXI ст. (попит, передплатники, розповсюджувачі, читачі).
  • «Київська старовина» і громадське життя Києва й України.

Оргкомітет відбиратиме заявки, надаючи пріоритет матеріалам, які відповідають усім критеріям наукових досліджень і публікацій. Заявки на участь (тема доповіді, тези доповіді обсягом до 400 слів, прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посада, наук. ступінь, вчене звання, адреса, телефон, e-mail) приймаються до 1 серпня 2012 р.

У разі включення теми до програми конференції, Оргкомітет надішле персональне запрошення.

Тексти доповідей/статей необхідно надіслати до 26 серпня 2012 р.

Вимоги до оформлення статей: Обсяг: до 0,75 друк. арк. (30 тис. знаків). Текст: у форматі RTF; гарнітура Times New Roman Cyr

УДК, ініціали і прізвище, назва навчального або наукового закладу, анотація (укр., рос. та англ. мовами, до 400 знаків кожна; ключові слова, переклад прізвища, ім’я автора та заголовку).Посилання й примітки автоматичні: верхній індекс, післятекстові з; номер посилання ставиться до розділового знаку; в посиланнях на архівні документи інформація подається через кому (напр.: ЦДІАК України, ф. Р–2356, оп. 4, од.зб. 24556, арк. 35 зв.). Робочі мови конференції: українська, російська.

Просимо заявку на участь у роботі конференції, тему виступу та матеріали надіслати на

e-mail: starovyna2012@gmail.com  Контактний тел.: +38(095) 315-13-89

Секретар Оргкомітету – к.і.н., ст.наук.сп. Зіневич Наталія Олексіївна

Матеріали Конференції будуть опубліковані. Проїзд, проживання, харчування за рахунок учасників.

Головний редактор  академік НАН України П.П. Толочко

 


 

Киевский славистический университет
Национальная историческая библиотека Украины
Редакция журнала «Киевская старина»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

Уважаемые коллеги!

Приглашаем историков, источниковедов; литературоведов, специалистов

исторической антропологии, культурной социологии, биографистике, истории прессы

к участию в

Международной научно-практической конференции

«КИЕВСКАЯ СТАРИНА» В УКРАИНСКОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ, ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ, БИОГРАФИЧЕСКИЙ ДИСКУРСЫ»

(к 130-летию основания и 20-летию возобновления издания журнала)

Киев, 26-27 ноября 2012 года

на конференции планируется рассмотреть следующие проблемы:

  • «Киевская старина» и формирование исторического знания в последней трети XIX – начале XXI в.
  • Репрезентация актуальных научно-исторических проблем и жизни украинской науки на страницах «Киевской старины».
  • «Киевская старина» и книжная культура конца XIX – начала XX в.
  • «Киевская старина» в системе журнальной периодики.
  • Редакционная стратегия и тактики (роль цензуры, этических норм и т.д.), идейные и тематические приоритеты.
  • Портреты и лица «Киевской старины»: Personalia, биографистика, (издатели, редакторы, авторы, герои, благотворители).
  • «Киевская старина»: издательский процесс, традиции, новации, особенности.
  • «Киевская старина» на журнальном рынке научно-исторической периодики конца XIX – начала XXI в. (спрос, подписчики, распространители, читатели).
  • «Киевская старина» и общественная жизнь Киева и Украины.

Оргкомитет планирует отбор заяок, отдавая приоритет материалам, соответстующим всем критериям научных исследований и публикаций.

Заявки на участие (тема доклада, тезисы доклада (до 400 слов), фамилия, имя, отчество, место работы, должность, науч.степень, адрес, телефон, e-mail) принимаются до 1 августа 2012 г. При включении темы в программу конференции,Оргкомитет направит приглашение. Тексты докладов/статей необходимо прислать до 26 августа 2012 г.

Требования к оформлению статей: Объем: (до 30 тыс. знаков). Текст: в формате RTF; гарнитура Times New Roman Cyr; УДК, инициалы и фамилия, аннотация (укр., рус. и англ. яз., до 400 знаков каждая; ключевые слова, перевод фамилии, имени автора и заглавия публикации), информация об авторе, контактный адрес, телефон.

Ссылки и примечания автоматические послетекстовые, номер ссылки в формате верхнего индекса ставится до знака препинания; в ссылках на архивные документы информация подается через запятую (напр.: ЦДИАК Украины, ф. Р-2356, оп. 4, ед.сб. 24556, л. 35). Рабочие языки конференции: украинский, русский.

Просим заявку на участие в конференции, тему выступления и материалы отправлять на e-mail: starovyna2012@gmail.com

Контактный тел.:  +38(095) 315-13-89 Секретарь Оргкомитета – к.и.н., с.н.с. Зиневич Наталья Алексеевна

Материалы Конференции будут опубликованы.

Проезд, проживание, питание за счет отправляющей стороны.

Главный редактор академик НАН Украины П.П. Толочко