Тематичні напрями роботи конференції:

  • Теорія та методологія досліджень соціокультурного та духовного простору національної пам’яті;
  • Національна пам'ять та духовно-культурний простір: механізми та конструкції взаємодії;   
  • Духовна та соціокультурна складова національної пам’яті: події, постаті, місця;
  • Духовно-культурні перехрестя національної пам’яті: минуле та сьогодення;
  • Духовні та соціокультурні коди національної пам’яті: трансформації у часі та просторі;
  • Місто, провінція, село: культурна та духовна спадщина у процесі формування національної пам’яті;
  • Музеї, бібліотеки, архіви як інститути пам’яті: традиції та практики на тлі глобальних соціогуманітарних трансформацій;
  • Духовні цінності та моральні орієнтири: сучасні моделі впливу на національну пам'ять.

Для участі у конференції необхідно до 15 вересня 2012 р. надіслати заявку (анкета за зразком, в якій вказати тему доповіді, відомості про автора,  контактну інформацію) та текст статті в електронному варіанті на адреси: vl@memory.gov.ua або lburiak@memory.gov.ua

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

До початку конференції планується видання збірника статей. Оргкомітет залишає за собою право відбору заявок та матеріалів для публікації.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:
Обсяг статей – до 0,5 друкованого аркушу.
Статті обов’язково мають включати УДК, анотації, ключові слова, прізвище автора, назву статті українською, російською та англійською мовами.
Статті подаються в електронному варіанті у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервалом 1,5, з полями: верхнє, нижнє – 2,5 см; ліве, праве – по 2 см; абзацний відступ – 1 см.
Посилання наводяться по тексту в квадратних дужках (напр. [2, с.158] [6, с.10; 8, с.55]). Література та джерела подаються в кінці тексту під назвою СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

Конференція відбудеться 25 жовтня 2012 р. у приміщенні Українського інституту національної пам’яті за адресою: м. Київ, вул. Липська, 16. Початок роботи конференції о 10:00, реєстрація о 09:30.


Адреса Оргкомітету:
   01021 м. Київ, вул. Липська, 16, Український інститут національної пам’яті
   Тел. (044) 281-08-90.

Контактні особи:
   с.н.с., к.і.н. Ведмідь Людмила Анатоліївна – секретар Оргкомітету;
   н.с., к.і.н. Короленко Богдан Анатолійович.ЗАЯВКА
НА УЧАСТЬ У НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Національна пам’ять: соціокультурний та духовний вимір»

Прізвище ___________________________________________________________
Ім’я та по батькові  ___________________________________________________
Місце роботи ________________________________________________________
Посада______________________________________________________________
Науковий ступінь  ____________________________________________________
Вчене звання ________________________________________________________
Назва статті _________________________________________________________
Адреса  _____________________________________________________________
Телефон ____________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________