Міністерство освіти та науки України

Senat Rzeczypolitoj Polskiej

Zjednoczenie Szlachty Polskiej

Pomoc polakom na wschodzie

Житомирський державний університет

імені Івана Франка

Історичний факультет

Кафедра історії України

Лабораторія візуальної антропології

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV Міжнародної наукової конференції (з міжнародною участю) «Україна – Польща: спільні шляхи до свободи. Балто-Чорноморський союз Міжморя: ретроспектива і перспектива»

Конференція відбудеться 7 листопада 2017 р. у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, журналісти, представники громадського сектору.

Концепція конференції

Події останніх років в Україні спровокували чергову хвилю дебатів довкола комплексу геополітичних проблем та нових політичних союзів, пограничних впливів, національних та культурних ідентичностей, особливостей реалізації політики пам’яті. 2014 рік, в якому розпочалася фактична війни Росії проти України, пов’язувався із серією наукових заходів, приурочених до 100-річчя початку Першої світової війни та «стимульованих» нею національних революцій й появі на політичній карті світу нових національно-державних утворень. В цей же період з’являється концепція Міжмор’я, яка не втрачає актуальності і у наш час.  

Відтак, метою конференції є осмислення траєкторії розвитку країн Балто-Чорноморського регіону в цілому, та України зокрема протягом ХІХ – XXІ ст., впливу третіх сил на процеси, що окреслювали особливості їх перебігу. Пропонуємо зосередити особливу увагу на аналізі досягнень та проблем останніх 25 років. З’ясувати, яку роль у нашому житті відіграють історичні стереотипи, яке значення у поглибленні політичних, соціальних, етнічніх та культурних протистоянь має історія?

Разом із тим, від моменту проведення першої конференції у 2014 р. організатори зберігають прихильність до висвітлення та обговорення найбільш важливих сторінок спільної польсько-української історії, що знайшло відображення у тематиці першої зустрічі «Співраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності».

 

На обговорення виноситься перелік питань, який залишається відкритим:

-         Литовсько-Польський період: політичні союзи та проекти

ХVІ–ХVІІІ ст.;

-         Видатні постаті ХVІ–ХХІ ст. та їх роль у формуванні політичних проектів. Єжи Гедройц та часопис «Культура»;

-         Військова історія (український та польський контексти від середньовіччя до сучасності);

-         Україна та Польща у Першій світовій війні;

-         Intermarum: просторові уявлення, ментальне картографування історичні союзи та політичні перспективи;

-         Від руйнацій імперій до створення національних держав. Українська національна революція 1917–1921 рр. та ІІ Річ Посполита;

-         Україна та Польща в умовах війни та тоталітаризму (1939–1989 рр.);

-         Процеси державо- та націотворення в країнах Балто-Чорноморського регіону (1989–2017 рр.);  

-         Історична політика та формування історичної пам’яті в країнах Балто-Чорноморського регіону;

-         Концепція Балто-Чорноморського союзу: історія та сучасність;

-         Культура як елемент міждержавного діалогу.

Перелік проблем та тем для обговорення залишається відкритим!

2017 09 15 vengerska2

Робочі мови конференції – українська, польська, російська.

Просимо поставитись із розумінням до того, що оргкомітет залишає за собою право відбору заявок та статей.

Для участі у конференції необхідно до 23 жовтня надіслати на електронну адресу кафедри історії України hystory.ukr@gmail.com Ваші пропозиції із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, посада та місце роботи), контактної інформації (e-mail та номер телефону, поштову адресу), анотація доповіді до 2000 знаків.  

Остаточний варіант статті необхідно надіслати організаторам до 1 грудня. Статті учасників конференції будуть видані у збірнику «Intermarum: історія, політика, культура». Умови публікації на сайті: http://intermarum.zu.edu.ua/information/authors

 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Структура статті має містити такі елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми;

аналіз наукових досліджень, на які спирається автор;

виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені;

формулювання мети та завдань статті;

виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи майбутніх досліджень;

список літератури.

Обсяг публікації – 8-12 сторінок формату А4.

Рукопис статті має містити такі необхідні елементи:

 1. УДК.
 2. Назва статті.
 3. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада автора (авторів).
 4. Анотації – англійською мовою до 2 тис. символів, польською та українською мовами до 800 символів.
 5. Ключові слова (3–10 слів).
 6. Вступ(постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).
 7. Мета дослідження (формулювання цілей статті).
 8. Результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
 9. Висновкиза результатами дослідження та перспективи майбутніх розвідок у цьому науковому напрямі.
 10. Література за алфавітом, оформлена відповідно до вимог бібліографічних описів. Покликання на джерела зі списку використаної літератури в тексті позначають цифрою (числом) у квадратних дужках, наприклад: [5]. При покликанні на кілька джерел їх подають через крапку з комою: [1; 12], при зазначенні сторінок у джерелі їх наводять через кому після номера джерела: [1, с. 20], на кілька джерел зі сторінками – через крапку з комою: [1, с. 20; 3, с. 31].

Текст має бути складений у Microsoft Word версії 97-2003 (розширення *.doc). Гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 pt. Поля: праве – 10 мм, верхнє, нижнє і ліве – 20 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 0,75 см.

Зразок оформлення статті

УДК 94/ 477.4 (438) 6

Білобровець О. М.,

канд. істор. наук, доцент

кафедри історії України

Житомирського державного

університету імені Івана Франка

 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ ПОЛЯКІВ УКРАЇНИ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

У статті…(анотація українською мовою).

Ключові слова:

Текст…

Список використаних джерел та літератури

 1. Венгерська В. О. Українські проекти та націотворення в імперіях Романових та Габсбургів (кінець XVIII – початок ХХ ст.). – Житомир: ПП Євенок О. О., 2013. – 448 с.
 2. Волынская речь. – Житомир. – 1917. – 27 июня.
 3. Гон М. Колективна амнезія: механізми маргіналізації пам’яті про «чужих» в Україні // Intermarum: історія, політика, культура. – Житомир, 2016. – Вип. 3. – С. 76–87.

 

Bilobrovets O. Social and political orientation of the Poles in Ukraine during the First World War

The article …(анотація англійською мовою)

Key words:

 

Biłobrowiec O. Społeczno-polityczna orientację Polaków w Ukrainie w czasie pierwszej wojny światowej

W artykule … (анотація польською мовою)

Słowa kluczowe: