Планується робота за такими напрямками:

1. Історія Стародавнього світу та Середніх віків.
2. Історія Нового та Новітнього часу.
3. Історичні витоки сучасних проблем міжнародних відносин.
4. Актуальні проблеми міжнародних відносин.
5. Історіографія та джерелознавство всесвітньої історії.

Перед початком конференції планується видання збірника матеріалів конференції.

Кінцевий термін подачі матеріалів та заявки на участь у конференції – 1 березня 2012 р.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За якість поданого матеріалу відповідальність несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхилити публікації, які не відповідають тематиці та вимогам конференції щодо їх оформлення. Кількість публікацій лімітується в залежності від обсягу поданих матеріалів та кількості учасників.

За більш детальною інформацією звертатися до аспіранта кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ЛНУ ім. Т. Шевченка Скиби Андрія за телефоном  +38-095-814-37-83. або за e-mail: conf-glb@mail.ru

Оплата організаційного внеску здійснюється поштовим переказом після надходження запрошення від імені оргкомітету конференції у тижневий термін. Вартість збірника конференції та оргвнеску разом становить 160 гривень. У разі заочної участі поштові витрати за пересилку збірника сплачуються окремо.

Вимоги до оформлення публікацій:

Обсяг публікації – 10–12 тис. знаків з пробілами. Стаття повинна відповідати вимогам ВАК України до наукових робіт.

Статті подаються в електронному варіанті. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word 97-2003, кеглем 12 Times New Roman у форматі А4; інтервал - 1пт, усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) – по 2,5 см.

Інформація про УДК вказується у верхньому лівому кутку без відступів. Прізвище та ініціали автора зазначаються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) із відступом 1,5 см. Посилання на цитовані джерела потрібно робити у неавтоматичному режимі у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, який подається наприкінці статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с.25]. Джерела та література оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог та подаються підряд, без абзацу.

Зразок оформлення літератури

Література
1. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія / О. В. Безпалько.— К. : Наук. світ, 2006. — 363 с. 2. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі  мови засобів масової інформації ) Олександр Анатолійович Стишов. — 2-ге вид., переробл. — К. : Пугач, 2005. — 388 с. 3. Бурдіна С. В. Система підготовки магістрів управління освітою у вищих навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.06. «Теорія і методика управління освітою» / С. В. Бурдіна. — Луганськ, 2008. — 20 с.

Заявка на участь у конференції заповнюється онлайн за адресою вказаною у розділі «Наука» на сайті Науково-навчального центру з проблем світових інтеграційних процесів та міжнародних конфліктів імені Г.Л.Бондаревського

http://www.glb-center.luguniv.edu.ua/conf_glb