Оголошення

Европейский университет в Санкт Петербурге

приглашает студентов и аспирантов

 принять участие в конференции 19 – 20 апреля 2013 г.

Конструируя «советское»? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности.

     С 2007 года по инициативе слушателей Европейского университета в Санкт-Петербурге проходит конференция «Конструируя “советское”? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности».

     Цель нашей встречи – создание единой международной площадки для обсуждения проблем советской истории аспирантами и студентами, развитие научных связей, поиск новых подходов в исследованиях. Молодые ученые со всей России и из-за рубежа получают возможность обсудить различные аспекты советской повседневности, политики, экономики и искусства. С комментариями к докладам и лекциями выступают известные антропологи, историки, социологи и филологи.

     На очередной конференции мы предлагаем обсудить, среди прочих, следующие темы:

- cоветская экономическая система: за пределами эффективности? План и соревнование. Теневая экономика;

- война и общество.  «Советское» в контексте Великой отечественной, «холодной» войн. Военная и «мирная» техника и технологии;

-послевоенные репрессии. Борьба с инакомыслием; 

-советское детство: утопия и реальность. Педагогические идеи.  Игрушки и игры;

- иностранцы в СССР и советские граждане за рубежом. Миграция, туризм, шпионаж. «Образ «другого»;

- социальные, политические и культурные границы: история понятий и практик "советского";

- язык официального советского искусства: от соцреализма к деидеологизации;

- память и забвение «советского».

     Для участия в конференции приглашаются студенты-старшекурсники и аспиранты, специализирующиеся в области гуманитарных и социальных наук. Предусматривается только очное участие.

     Рабочие языки конференции – русский и английский.

     К началу конференции будет опубликован сборник тезисов. Программы предыдущих конференций доступны по адресу: www.eu.spb.ru/history/projects/constructing-the-soviet

     Требования к текстам: не более 15 тысяч знаков (включая пробелы, ссылки); файл MS Word (версии 1997-2003); шрифт Times New Roman, 12 кегель, полуторный интервал, постраничные сноски в автоматическом режиме, выравнивание по ширине, ссылка на интернет-источник в формате «доступ: дата»; указать Ф.И.О., контактную информацию, учебное заведение, факультет, курс.

     Тезисы принимаются до 1 марта 2013 г. по адресу: constructing2013@gmail.com

     Принимающая сторона может оплатить проезд и проживание лишь части иногородних участников конференции. Остальным участникам будет предложено обратиться в свои университеты и различные фонды за финансовой поддержкой.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Katedra Historii Kultury

 

                                                                            Z  a  p  r  a  s  z  a  m  y  

                                                  do udziału w konferencji naukowej

 

                                              Cywilizacja prowincji  Rzeczypospolitej szlacheckiej                      

                         Spotkanie II:  Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej

 

                Konferencja Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej, zorganizowana po raz pierwszy przed dziesięciu laty w zabytkowym pałacu w Lubostroniu, zgromadziła kilkudziesięciu  badaczy z całej Polski: historyków, antropologów, archeologów, etnologów, historyków sztuki. W tym interdyscyplinarnym ujęciu uwzględnione zostały zarówno kwestie semantyczno-metodologiczne, jak też problemy szczegółowe związane z życiem społecznym, kulturą, sztuką i procesami cywilizacyjnymi prowincji dawnej Rzeczypospolitej. Zaprezentowany materiał badawczy upowszechnił, wydany w 2004 r. tom: Cywilizacja prowincji  Rzeczypospolitej szlacheckiej

Nowe perspektywy badawcze, które zarysowała pierwsza konferencja, skłaniają do kontynuowania dyskusji, ogniskowanej tym razem na wybranych sferach cywilizacji prowincji. Pod hasłem: Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej, proponujemy cykliczne (co dwa lata) konferencje  tematyczne.

Na rok 2013 Katedra Historii Kultury Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego planuje  spotkanie drugie, poświęcone szeroko rozumianej kulturze sepulkralnej, w jej wymiarze materialnym i duchowym. Zapraszamy do uczestnictwa przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: historii, historii literatury, muzykologii, historii sztuki, archeologii, antropologii, kulturoznawstwa, religioznawstwa, etnologii, konserwacji zabytków, etc. Wyrażamy nadzieję, że konferencja przyniesie monograficzny zarys podjętego zagadnienia, a jej dorobek zostanie opublikowany w tomie: Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej, t. II: Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej.

Organizatorzy

prof. dr hab. Andrzej Klonder                                 prof. UKW dr hab. Aleksander Jankowski

Sekretarze

dr Barbara Gawęcka                                                dr Anetta Głowacka-Penczyńska


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  • Termin konferencji: 17-18 październik 2013 r.
  • Szacunkowy koszt udziału w Konferencji wynosi 300 zł. Obejmuje: materiały konferencyjne, uroczystą kolację, publikacje artykułów konferencyjnych po uzyskaniu pozytywnej recenzji;
  • Na wygłoszenie referatu przewidujemy ok. 20 minut;
  • Zgłoszenia wraz z abstraktem prosimy nadsyłać do końca marca 2013 r.

- pocztą elektroniczną na adres cywilizacjaprowincji@wp.pl

- lub na adres

Katedra Historii Kultury

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz


KARTA ZGŁOSZENIA

Konferencja naukowa nt.:

Cywilizacja prowincji  Rzeczypospolitej szlacheckiej

                         Spotkanie II:  Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej

Bydgoszcz, 17-18 października 2013 roku

Imię i nazwisko

Nazwa i adres Uczelni /  Wydziału

Tytuł / stopień naukowy

Kontakt (numer telefonu, e-mail)

Adres do korespondencji

Dane do faktury (pełna nazwa instytucji, dokładny adres z kodem pocztowym, NIP)

Temat referatu:

Abstrakt, tezy wystąpienia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konferencji w zakresie związanym z moim udziałem w konferencji.

………………………………                                              ……………………………

Miejscowość, data                                                                 Podpis uczestnika konferencji

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

     В ноябре 2013 года исполняется 100 лет со дня рождения Заслуженного профессора Саратовского государственного университета, видного отечественного медиевиста, основателя Саратовской школы историков средневекового города Соломона Моисеевича Стама (1913-2010).

     Кафедра истории средних веков СГУ и Саратовское отделение РОИИ планируют проведение ряда мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. В связи с этим коллектив Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, Саратовское (СГУ) отделение Российского общества интеллектуальной истории и кафедра истории средних веков приглашают принять участие в

Научной конференции:

«Европейский город и культура Возрождения»,

посвященной 100-летию Заслуженного профессора СГУ

Соломона Моисеевича Стама

21 – 22 ноября 2013 года

В ходе работы конференции планируется обсудить следующие проблемы:

- европейский город в средние века и эпоху Возрождения: исследовательские парадигмы XX – начала XXI вв.

- традиции и новации в изучении культуры Возрождения;

- источники по истории европейского города и культуры Возрождения и новые способы их интерпретации;

- специфика развития европейского города в Ренессансную эпоху;

- идеология ренессансного гуманизма;

- европейский город и ренессансное мировоззрение;

- горожане как почитатели/заказчики произведений литературы и искусства, меценаты, коллекционеры;

- европейский город и культура Возрождения в контексте персональной истории.

      Программа и порядок работы конференции будут сформированы на основании поступивших заявок

и направлены участникам по электронной почте.

Заявки на участие в конференции просим направлять до 10 октября 2013 года

по электронным адресам:

galyamichev57@mail.ru (Галямичеву Александру Николаевичу)

larisachernova@mail.ru (Черновой Ларисе Николаевне)

В заявке необходимо указать следующие сведения:

1. ФИО участника (полностью).

2. Место работы.

3. Ученая степень, должность.

4. Тема доклада.

5. Контактные адреса (e-mail) и телефоны.

6. Необходимость оформления официального приглашения

      Оргкомитет

Для вшанування пам’яті видатного українського історика, довголітнього директора Інституту, голови Міжнародної асоціації україністів та Українського національного комітету істориків, академіка НАН України Ярослава Дмитровича Ісаєвича (1936-2010) щороку в березні у Львові проводяться міжнародні Наукові Читання, присвячені широкому колу історичних та культурологічних питань, над якими працював вчений.

Цього року Треті Наукові Читання імені академіка Я.Д.Ісаєвича відбудуться 7-8 березня.

В їх рамках планується провести такі тематичні сесії:

* "Галичина в контексті історії Центрально-Східної Європи",

* "Культура і влада в новочасній історії України і Центрально-Східної Європи",

* "Влада слова: культурна історія читання, писання та мовлення".

Просимо надсилати пропозиції з темами доповідей до 15 лютого 2013 р. на електронну адресу Інституту: inukr@inst-ukr.lviv.ua

Організатори не матимуть змоги оплатити видатки на дорогу, однак зможуть забезпечити проживання та харчування учасників читань у Львові. 

Матеріали Читань будуть опубліковані в інститутському збірнику "Історичні та культурологічні студії" (деталі: http://inst-ukr.lviv.ua/news/news/?newsid=275)

Дирекція Інституту та оргкомітет.

Місячна стипендія в Центрі міської історії 2013

Центр міської історії запрошує подавати заявки на щорічну стипендіальну програму місячного проживання і дослідження  у Львові.

Приймаються заявки на дослідження, які присвячені широкій інтерпретації міської історії як дисципліни, де перетинаються різноманітні підходи гуманітарних та суспільних наук. Проекти можуть включати "традиційний" архівний пошук, усну історію, етнографічну чи соціологічну методології.

Стипендії на місячне проживання у Львові пропонуються випускникам вищих навчальних закладів, аспірантам та науковцям (незалежно від громадянства, місця праці й проживання), зацікавленим у проведенні своїх досліджень у Львові.

Стипендії передбачають безкоштовне проживання у Центрі терміном до одного місяця та доступ до ресурсів Центру. Стипендіати отримають кімнати у сучасному спільному гостьовому помешканні Центру. Вікна кімнат виходять у мальовничий зелений внутрішній дворик будинку, в кімнатах є доступ до безпровідникового Інтернету.

Стипендія не покриває коштів проїзду, харчування та інших витрат під час перебування стипендіатів у Львові.

Під час перебування у Львові ми запрошуємо стипендіатів презентувати своє дослідження у Центрі та подати статтю (підготовлену на матеріалах, опрацьованих впродовж стипендії у Центрі) для серії он-лайн публікацій "Ece-urban" Центру (див. http://www.lvivcenter.org/en/publications/) не пізніше, ніж шість місяців після закінчення гранту.

Заявка має містити:

* Опис проекту (1000-2000 слів);

* Резюме;

* Один рекомендаційний лист (для кандидатів без наукового ступеню)

Просимо надсилати  заявки на електронну адресу академічного координатора Центру др. Ірини Мацевко (i.matsevko@lvivcenter.org) до 10 березня 2013 р. У полі "Тема" просимо зазначити "Residence Grant Application 2013".

Ухвала про присудження стипендії оголошується не пізніше 1 квітня 2013 р. Не передбачено, щоб комісія публічно обґрунтовувала свої рішення.

Заявки можна подавати українською, англійською, польською, російською та німецькою мовами.

Увага! Особи, які рекомендують кандидата на отримання стипендії, мають надіслати рекомендаційні листи зі своєї електронної пошти, зазначивши в листі свою контактну інформацію.

Розглядаються лише повністю заповнені заявки.

Інформація про стипендію на сайті Центру міської історії

http://www.lvivcenter.org/uk/grants/residencegrant-cfp-2013/

IV літня школа Центру міської історії: Єврейська історія та багатоетнічне минуле Центрально-Східної Європи у ХІХ-ХХ ст.: суспільства, культури та спадщина

Місце проведення: Центр міської історії. Львів, Україна

Дати проведення: 15 липня – 9 серпня 2013 р.

Термін складання заявок – до 15 квітня 2013 р.

Центр міської історії запрошує подавати заявки на участь в літній школі 2013 р. "Єврейська історія та багатоетнічне минуле Центрально-Східної Європи у ХІХ-ХХ ст.: суспільства, культури та спадщина".

Літня школа 2013 року є одночасно і новим починанням Центру міської історії і продовженням наших попередніх проектів, спрямованих на зростання обізнаності і усвідомлення єврейської історії та культури як складової багатокультурного минулого Україні.

Як і попередні школи, проведені у 2010/2011/2012 роках, ця школа буде фокусуватися на єврейській історії та культури Центрально-Східної Європи, проте пропонуватиме більш комплексний підхід, представляючи різні національні, соціальні та індивідуальні перспективи. Такий підхід має на меті стимулювати історичну перспективу взаємодії і взаємозв’язку в суспільстві в минулому з багатоетнічною і багатокультурною складовою, заохочувати істориків до впровадження міждисциплінарних підходів та багатовимірних аспектів, на впровадження нових контекстів в дослідженнях історії України.

Множинність ідентифікацій та ідентичностей – чи це національних, релігійних, соціальних чи державних, що змінювалися в часі і просторі, проходячи через сім'ю, сусідство, дільниці, інституції та міста, загалом – буде інтегрована в семінари та лекції. Частина програми буде стосуватися масових і часто насильницьких змін ХХ століття, які відбулися в Центрально-Східній Європі і залишили нам конкуруючі спадщини, які потребують дослідження, вивчення, аналізу, інтерпретації, рівно ж як публічного обговорення та увіковічення.

Школа пропонує вивчення базового рівня ідиш, мови яка є необхідною для дослідників, які вивчають або планують вивчати багатоетнічне та багатокультурне минуле регіону.

Опис програми:

Літня школа триватиме місяць: з 15 липня до 9 серпня 2013 р. Щодня, окрім вихідних, учасники відвідуватимуть: два заняття з їдиш (початковий рівень), і два півторагодинних заняття із запропонованих курсів з історії та культури. Під час занять перевага буде надаватися формату семінару. Для учасників, які мають базові знання їдиш будуть організовані додаткові заняття у форматі конверсаторіуму. Програма літньої школи та читанки (матеріали до курсів) для підготовки до занять будуть надіслані учасникам за півтори місяці до початку школи. Передбачаються додаткові гостьові лекції та два семінари: про співвідношення і відносини між академічними дослідженнями, публічними дискусіями та культурними ініціативами щодо багатоетнічного минулого, спадщини і сучасної репрезентації, а також представлення програм і обговорення інституційних можливостей єврейських студій в Україні.

Після успішного завершення школи учасники отримають:

* сертифікат із зазначенням усіх прослуханих курсів з історії та культури

* мовний сертифікат про завершення курсу з їдиш (базовий рівень) в обсязі 40 годин. Отримання сертифікату передбачає складання іспиту з їдиш наприкінці школи.

Вимоги до кандидатів:

До участі запрошуються студенти старших курсів (4-5 рік навчання) історичного та інших гуманітарних факультетів, аспіранти та молоді наукоці. Заохочуються також вчителі, викладачі історії, музейні працівники, журналісти, представники громадських організацій, які реалізують культурно-просвітницькі проекти, спрямовані на відродження пам’яті та збереження багатоетнічної культурної спадщини України.

Оскільки програма і формат цієї літньої школи відрізняється від попередніх шкіл, учасники літніх шкіл 2010-2012 рр. мають можливість подавати свої заявки до розгляду. Особливо заохочуємо подаватися тих, хто ще не брав участь у літніх програмах Центру міської історії.

Кандидат/ка має:

* бути громадянином України;

* мати не більше, ніж 35 років

Участь у всіх заняттях і додаткових заходаш школи є обов’язковою для усіх учасників. Заняття проводитимуться українською, польською, російською мовами. Оскільки заняття також вестимуть викладачі з університетів США, частково використовуватиметься англійська мова. Декілька курсів буде читатися польською мовою, тому учасники повинні знати польську на рівні, який дозволяє вільно читати наукову літературу та слухати лекції, а також вільно читати англійською мовою.

Умови складання заявок

Заявка повинна містити:

* Резюме;

* Мотиваційний лист (не більше 3 тис. знаків тексту, чому Ви хочете взяти участь у цій літній школі);

* Контактні телефони / електронна пошта двох науковців, до яких в разі потреби ми могли б звернутися за рекомендацією.

Надсилайте заявки на адресу академічного координатора Центру Ірини Мацевко i.matsevko@lvivcenter.org У полі "Тема" просимо зазначити "Заявка на літню школу 2013".

Термін складання заявок – до 15 квітня 2013 р.

Оплати:

Участь в школі безкоштовна.

Учасники школи забезпечуються:

* Обідами

* Житлом (для учасників з інших міст України)

* Відшкодуванням коштів подорожі автобусом або поїздом (для учасників з інших міст України)

Якщо у Вас виникають запитання, звертайтеся, буль ласка, до академічного координатора Центру Ірина Мацевко за е-поштою i.matsevko@lvivcenter.org або телефоном (032) 275 17 34

http://www.lvivcenter.org/uk/summerschools/jewish-history-2013/