2019 05 29 Raz

 

Książka przedstawia powstanie, organizację, stan personalny oraz najważniejsze kierunki działania i wyniki pracy Policji Państwowej na Wołyniu w okresie międzywojennym. Do zadań tej formacji należało nie tylko zwalczanie przestępczości kryminalnej i nielegalnej działalności politycznej, w tym antypaństwowej, lecz także nadzór nad życiem politycznym i społecznym. Była ona również odpowiedzialna za ochronę wołyńskiego odcinka granicy wschodniej (przed utworzeniem KOP), walkę z dywersją antypaństwową inspirowaną przez stronę sowiecką, z Komunistyczną Partią Zachodniej Ukrainy oraz z Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów. Ważnym wątkiem publikacji jest też analiza wzajemnych relacji policji i miejscowej ludności, w większości ukraińskiej. Podstawę źródłową pracy stanowią materiały znajdujące się w archiwach polskich, ukraińskich i białoruskich. Autor jest wykładowcą Zakładu Historii Powszechnej Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku i współpracownikiem Instytutu Historii PAN w Warszawie.

 

SPIS TREśCI

Wstęp ... 7

1. Struktura i zadania Policji Państwowej na Wołyniu w latach 1919–1926 ... 15

Struktury bezpieczeństwa publicznego na Wołyniu w latach 1919–1920 ... 15

Rozwój organizacji terytorialnej Policji Państwowej w latach 1921–1926 ... 40

Policja polityczna i służba śledcza w latach 1921–1926 ... 63

Policja Państwowa a życie społeczne i polityczne Wołynia (nadzór na legalnym życiem politycznym, walka z nielegalnym życiem politycznym i działalnością antypaństwową) ... 90

Zwalczanie przestępczości kryminalnej i patologii życia społecznego i gospodarczego ... 125

Policja Państwowa w ochronie granicy wschodniej ... 143

2. Struktura i zadania Policji Państwowej na Wołyniu w latach 1926–1939 ... 159

Rozwój organizacji terytorialnej Policji Państwowej ... 159

Służba śledcza na Wołyniu ... 173

Nadzór nad życiem politycznym oraz zwalczanie nielegalnego ruchu politycznego ... 192

Zwalczanie przestępczości kryminalnej ... 246

3. Korpus Policji Państwowej na Wołyniu w okresie międzywojennym ... 266

Stan liczebny ... 266

Źródła rekrutacji i charakterystyka funkcjonariuszy ... 276

Szkolenie nowych kadr i podnoszenie kwalifikacji zawodowych ... 298

Materialne warunki wypełniania obowiązków służbowych ... 318

Życie społeczne i kulturalne policjantów ... 350

Policja w oczach miejscowego społeczeństwa ... 368

Zakończenie ... 381

Bibliografia ... 389

Wykaz skrótów ... 405

Wykaz tabel ... 408

Biogramy ... 410

Indeks osobowy ... 433

Indeks miejscowości ... 448

Kup książkę